10. klasserne ladt i stikken: For få lærere til at undervise

GRIBSKOV: For få lærere, elever på 3.klasses niveau og ikke nok penge til undervisningen. Det er blandt de mange problemer som plager kommunens 10.klasser, viser en intern analyse foretaget af skolelederen for 10.klasserne på Nordstjerneskolen.

“Eleverne har i skoleåret 2019/2020 haft betydelig mindre lærertid pr. elev end i de foregående skoleår”.

Så kontant beskriver skolelederen på Nordstjerneskolen, Karen Rydkjær Kaas, situationen for kommunens 10. klasser i det indeværende skoleår. Beskrivelsen kommer i en redegørelse til børneudvalget, som skolelederen har bedt om at give status på skoleåret for 10. klasserne som led i en opfølgning på en sparerunde sidste år.

Og der bliver bestemt ikke lagt låg på.

“Elevernes faglige niveau har i matematik, engelsk og dansk spændt fra 3.kl. til 1.g-niveau. Således har dansk-, matematik- og engelsklæreren fra august 2019 haft til opgave at differentiere henover niveauer svarende til otte klassetrin for at leve op til de forskningsmæssige anbefalinger om at give hver elev passende faglige udfordringer”, skriver Karen Rydkjær Kaas i redegørelsen.

I alt har der været 37 elever tilmeldt 10. klasserne. Og det er alt for mange i forhold til lærerkapaciteten, skriver skolelederen:

“Det betød, at vi fra skoleårets start oversteg antallet af elever ift. den lovmæssige klassekvotient. Vi var således nødt til at opdele eleverne i to hold i de obligatoriske fag dansk, matematik, engelsk og idræt, hvilket krævede ekstra lærerressourcer, som ikke kunne indeholdes inden for den politisk besluttede tildeling til 10. kl., som kun svarede til en klasse”, skriver Karen Rydkjær Kaas.

Spareøvelse blev dyr
Problemerne har til dels rod i en spareøvelse fra 2019, hvor udvalget valgte at spare penge ved kun at tildele penge til en enkelt 10. klasse. Da det viste sig, at der var elever nok til to klassetrin, så stod skolen med for få lærere, oplyser Karen Kaas i sin redegørelse.

Hun peger på, at den årlige tildeling af midler for hver elev (55.000 kroner pr. elev pr. skoleår, red.) blev beregnet ud fra antallet af indskrevne elever pr. 1. august og med en aftale om at det skulle justeres i løbet af året ud fra en gennemsnitsberegning af elevantallet for hele skoleåret.

Det skete bare ikke i tide, oplyser skolelederen:

“Justeringen blev først effektueret i marts 2020. Således var det ikke muligt at ansætte ekstra lærerressourcer før dette tidspunkt. Det har betydet, at lærerressourcerne det meste af skoleåret ikke har modsvaret antallet af elever, der normalt ville udløse tildeling svarende til to klasser”, forklarer hun.

Udfordringen med for få lærere blev ikke gjort mindre af en naturlig lærerafgang, som skolen ikke havde råd til at fylde. Skolederen oplyser i den sammenhæng i analysen, at to lærere i 10. kl. valgte at opsige deres stilling med udgangen af juli 2019. Dertil valgte en tredje lærer at gå på halv tid, mens en fjerde valgte at tage orlov i skoleåret 2019/2020.

“Således undgik 10. kl. at have lønudgifter til opsagte lærere i efteråret 2019, hvilket der heller ikke var afsat midler til i tildelingen”, oplyser Karen Rydkjær Kaas tørt i redegørelsen.

Elever på 3. klasses-niveau
En af skolens alvorlige faglige udfordringer er et voldsomt spænd i elevernes evner inden for de gængse skolefag. Nogle af eleverne opererer helt nede på et 3.klasses-niveau, forklarer hun:

“Elevernes faglige niveau har i matematik, engelsk og dansk spændt fra 3. kl.- til 1.g-niveau. Således har dansk-, matematik- og engelsklæreren fra august 2019 haft til opgave at differentiere henover niveauer svarende til otte klassetrin for at leve op til de forskningsmæssige anbefalinger om at give hver elev passende faglige udfordringer”, skriver hun.

Dertil kommer, at cirka hver fjerde elev har haft store vanskeligheder med at mestre det danske sprog. Det omfatter særligt de to-sprogede elever:

“Disse elever har haft behov for særlig DSA-støtte og særligt tilrettelagte opgaver, da de langt fra har været på et alderssvarende danskfagligt niveau, hvilket også har smittet af på deres faglige niveau i andre fag”, forklarer hun.

Ordblindhed også et problem
Problemerne slutter desværre ikke her. I redegørelsen oplyser skolelederen, at der i 10.klasserne i år har været ni elever med konstateret ordblindhed. Og flere af disse elever kommer desværre med en række oplevelser fra tidligere klassetrin i bagagen, som har medført, at der har skulle arbejdes intenst med at bedre elevernes selvværd:

“Mange af de ordblinde elever har manglende selvtillid, dårligt selvværd og mange nederlag med i bagagen. Der er en signifikant forskel i mundtlige og skriftlige karakterer for vores ordblinde elever”, beskriver hun i analysen.

Også de matematiske evner halter efter. En prøve foretaget sidste år i matematik, en såkaldt ‘Hogrefe-test’, viste, at langt de fleste 10.klasse elever lå i området C0-C3, hvilket tyder på alvorlige indlæringsvanskeligheder.

Besparelser gør ondt
Skolelederen peger slutteligt på, at de manglende lærere og faglige udfordringer har gjort det særligt svært at give sig den fornødne tid til at hjælpe de enkelte elever på en-til-en manér:

“Pga. det høje elevantal pr. lærer, det enorme spænd i elevernes faglige niveau samt særlige elevgruppers specifikke vanskeligheder har det ikke i så høj grad som i de seneste skoleår været muligt at møde alle elever med passende faglige udfordringer i fagene, ligesom den tætte opfølgning på elevernes sociale og personlige udvikling heller ikke har været mulig i samme grad som tidligere”, konkluderer Karen Kaas som til sidst i analysen oplyser, at 10 ud af 36 10-klasses elever er blevet vurderet til at være “ikke-uddannelsesparate”, svarende til 28 procent.

Karaktergennemsnittet ved elevernes årskarakter og eksamenskarakter kan endnu ikke trækkes, da årskaraktergivningen er udskudt til midt juni 2020 pga. Corona-nedlukningen.

Kommunens børneudvalg er blevet orienteret om redegørelsen på seneste udvalgsmøde og har taget den til efterretning.

Netavisen Gribskov følger op på sagen ved en nærmere lejlighed.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Annonce:

Annonce:

Skriv en kommentar