Ankestyrelsen dropper tilsynssag mod Havregården

Tekst: David Abildgaard. Foto: Allan Andersen.
GILLELEJE: Ankestyrelsen har valgt ikke at gøre mere i sagen om Havregården. Styrelsen var efter henvisning fra Børne- og Undervisningsministeriet blevet bedt om at vurdere Gribskov kommunes henvisninger af unge sårbare borgere, som ikke opfyldte kriterierne for at gå på den nu nedlagte kostskole.

Der bliver ikke ført en tilsynssag mod kost- og dagskolen Havregården i Gilleleje. Det udtaler Ankestyrelsen, som efter anmodning fra Børne- og Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet, vurderer, at der ikke er grund til at rejse en sag.

Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag. Vi gør derfor ikke mere i sagen”, skriver styrelsen blandt andet i et relativt kortfattet svarbrev til Gribskov Kommune.

RELATERET LÆSNING: Socialtilsynet klar til at lukke Havregården: Der skal et mirakel til

Ankestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Styrelsen beslutter blandt andet, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse tilsynssager. Det er ikke tilfældet her.

Formålet med at rejse en tilsynssag vil typisk være at standse en aktuel ulovlig handling i kommunen. Det kan også være at gennemtvinge en lovlig handling i de tilfælde, hvor kommunen har undladt at opfylde en handlepligt”, oplyser Ankestyrelsen i sit brev.

Styrelse på nyhedsjagt
Ankestyrelsen har fulgt sagen særligt gennem mediernes dækning, og henviser blandt andet til en artikel på Netavisen Gribskov med et interview af skolens formand, som i oktober sidste år forklarede, at skolen stod til at lukke ved årsskiftet.

I styrelsens afslag er der blandt andet inkluderet citater fra skolens formand, som understreger, at skolen under alle omstændigheder stod til at lukke.

Netavisen Gribskov har via mail bedt Ankestyrelsen om at svare på en række afklarende spørgsmål til begrundelsen for ikke at rejse en tilsynssag og bringer en opdatering, såfremt vi hører retur.

Socialtilsynet i redegørelse: Mange alvorlige fejl
Havregården har også huset elever fra Frederiksberg Kommune, og her har Socialtilsynet Hovedstaden ført en tilsynssag. Socialtilsynet har uddelt hård kritik til Børne- og Undervisningsministeret for ikke at have gjort nok i sagen om Havregården.

I en redegørelse gør tilsynet det klart, at der var flere alvorlige problemer på skolen med at overholde reglerne.

RELATERET LÆSNING: Formand for Havregården: Vi har svigtet de unge

Blandt andet peges der på, at skolen under et anmeldt tilsyn september 2019 finder alvorlige mangler i forhold tiloverholdelse af godkendelsesrammen

“- både i forhold til  indkvartering i ikke-godkendte fysiske rammer og i forhold til indskrivning af børn og unge uden for målgrupperammen. Derudover konstaterer socialtilsynet, at tilbuddet laver magtanvendelser, som ikke er tilladt på kostskoler, og at
tilbuddet ikke forebygger og håndterer overgrebsproblematikker tilstrækkeligt”, skrev styrelsen dengang og indførte kort efter et skærpet tilsyn over skolen.

Dette tilsyn stoppede januar 2020 efter et nyt tilsyn, hvor det blev vurderet, at tilbuddet havde gjort tiltag for at sikre en højere kvalitet i tilbuddet på de områder, der var genstand for påbuddet.

Det holdt frem til september 2020, hvor Socialstyrelsen igen fandt alvorlige problemer:

“Alvorligt kritiske forhold fundet. Stor diskrepans mellem godkendelsesrammen og de indskrevne børns problematikker. Overgrebssager, der ikke er forebygget eller håndteret korrekt og i overensstemmelse med tilbuddets egne handleplaner. Dagbogsnotat er forsvundet. Medarbejdere og unge er utrygge. Stort skolefravær og meget hyppig forekomst af stoffer og alkohol blandt de unge. Socialtilsynet udtaler mistillid til den daglige ledelse og kritik af forholdene. Bestyrelsen får 14 dage til at fremsende en redningsplan for tilbuddet”, skrev tilsynet dengang om resultatet af et uanmeldt tilsyn 29. september og 2. oktober 2020.

En måned senere meldte skolen ud, at den lukker ved udgangen af samme år.

Arbejdstilsyn på overarbejde
Skolen blev også jævnligt besøgt af arbejdstilsynet. Også her blev der peget på problemer. I en oversigt over arbejdstilsyn fremgår følgende oversigt:

Arbejdstilsynets afgørelser om påbud til Havregården:

 • 11.12.2013: Påbud om at udarbejde en APV
 • 04.04.2014: Påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler i arbejdet.
 • 11.02.2016: Påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler i arbejdet. Beskrivelse af
  selvskadende elever, farlige elever, manglende fælles fodslag i det
  pædagogiske arbejde, problemer i ledelsen osv.
 • 2017: Grøn Smiley
 • 13.07.2020: Påtænkte påbud vedr. arbejdsmiljøet og seksuel chikane
 • 18.09.2020: Påbud i overensstemmelse med de påtænkte påbud af 13.07.20

RELATERET LÆSNING: Skoleledelse dækkede over vold, selvmordsforsøg og seksuelle overfald

Giver anledning til ændringer
Sagen om Havregården har givet Socialtilsynet flere gode grund til at se på ændringer i måden tilsynet opererer. Særligt bør Socialtilsynet få adgang til andre styrelsers tilsynsmyndigheder:

“Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at sagsforløbet omkring Havregården viser, at
der er behov for at styrke dialogen og videndelingen imellem tilsynsmyndighederne. Når et
socialt tilbud omfattet af socialtilsyn får tilsynsbesøg fra flere myndigheder (arbejdstilsyn,
patientsikkerhedstilsyn, STUK osv.) er der behov for, at afgørelser om sanktioner skal deles
med socialtilsynet”, konkluderer Socialtilsynet og peger op, at der skal også bør være bedre vilkår for whistleblowers.

“Derudover bør det overvejes, om anonyme henvendelser om bekymrende forhold modtaget i socialtilsynets whistleblowerfunktion kan videregives til rette myndighed, når henvendelse vedrører forhold, der ikke er omfattet af socialtilsynets kompetenceområde, og når oplysningerne vurderes at have en alvorsgrad, der fordrer, at den anden myndighed kan agere på henvendelsen og undersøge forholdene nærmere”.

Et sidste problem, som Socialtilsynet peger på, er at skolen husede elever, som ikke længere gik der.

“I den konkrete sag havde STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, red.) accepteret indkvartering af elever, der ikke længere gik i skoletilbuddet. Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at den godkendelse/dispensation skulle have været drøftet med socialtilsynet forinden. Derudover havde tilbuddet købt et sommerhus og to parcelhuse (Havrehusene), og det var uklart for socialtilsynet, om sådanne ejendomshandler var i overensstemmelse med gældende regler på friskoleområdet”, slutter Socialtilsynets redegørelse.

1 KOMMENTAR

 1. Læringen for administrationen i denne sag må være, at selvom Gribskov Kommune ikke har tilsynspligt, påhviler det administrationen ikke at henvise unge til lignende tilbud, hvis de falder uden for rammen af “henvisningskrav”. Således, at det fremadrettet (også vedr. andre lignende tilbud indenfor kommunegrænsen) sikres, at tilbuddet kun omfatter elever, der falder indenfor målgruppen. Og ikke at man blot henviser fordi at det er et tilbud indenfor kommunen. Det forlyder, at de ALTID er billigere at benytte tilbud udenfor kommunegrænsen. Men hvis det relevante tilbud ikke findes, skal man søge udenfor kommunegrænsen og ikke bare putte børn og unge ind i en kasse, hvor man tror de passer. Mvh

Leave a Reply