Ankestyrelsen til kommunen: Kom så i gang med den aktindsigt

Redaktionen afventer med stor forventning kommunens reaktion på Ankestyrelsens krav om at tage avisens anmodning om indsigt i kommunale udgifter til udskiftning af ledende medarbejdere mere seriøst. Tekst: David Abildgaard. Genrefoto: Pixabay.

GRIBSKOV: Ankestyrelsen understreger nu overfor kommunen, at de ikke skal nøle med at genvurdere Netavisen Gribskovs anmodning om aktindsigt i direktørlønninger. Og dårlige undskyldninger går ikke, understreger styrelsen og peger på at pressen har særlige rettigheder.

Gribskov Kommune har bare at gå i gang med at genbehandle en anmodning om aktindsigt i kommunens udgifter til ledende medarbejdere. Det understreger ankestyrelsen i et brev til kommunen dateret 17. juli. I brevet finder styrelsen det nødvendigt at understrege over for kommunen, at der skal meget til, før en kommune kan nægte pressen aktindsigt i sager såsom udgifter til udskiftning af ledende medarbejdere.

At det tager lang tid, som kommunen har forsøgt at forsvare sig med i dette tilfælde, er ikke nok.

Dårlige undskyldninger går ikke
Styrelsen fandt det nødvendigt at skære reglerne ud i pap for kommunen efter en telefonsamtale mellem de to parter kort efter styrelsen havde truffet sin oprindelige afgørelse.

I telefonsamtalen udtrykte kommunen forvirring over Ankestyrelsens afgørelse, for kommunen mente, at de skam allerede havde behandlet anmodningen på redelig vis i sit oprindelige afslag. Kommunen vidste derfor ikke, hvad styrelsen ønskede, der nu skulle ske.

Og her svarer Ankestyrelsen, at kommunen nu skal gå i gang med at behandle anmodningen igen. Denne gang skal de dog tage forbehold for, at der er visse regler som skal overholdes.

Aktindsigter må godt være omfattende
Ankestyrelsen understreger blandt andet, at en kommune ikke bare, som det var tilfældet her, kan give nej til en aktindsigt, blot fordi det kræver mere end et par enkelte tastetryk at udføre. Det skal tage rigtig lang tid, før kommunen kan bruge den undskyldning.

Blandt andet skriver Ankestyrelsen, at det normalt skal tage kommunen mere end 25 timer, altså mere end tre fulde arbejdsdage, før de kan afslå med en begrundelse, at opgaven er for kompliceret.

Og 25 arbejdstimer er måske ikke engang nær nok til et afslag. Ikke når der er tale om aktindsigter til massemedier. Ankestyrelsen peger i sit supplerende brev til kommunen på et tidligere svar fra Ombudsmanden, som før har udtalt sig om en lignende sag:

“Grænsen på ca. 25 timer gælder ikke i din sag, da du som nævnt må anses for at have en særlig interesse i sagerne/dokumenterne. Hvis man skal anvende ressourcebestemmelsen i § 9, stk. 2, nr. 1, over for en journalist, der er tilknyttet et massemedie, må det efter min opfattelse i hvert fald forudsætte et ressourceforbrug, der er væsentligt større end de ca. 25 timer, som er grænsen over for den, der ikke har en særlig interesse.”.

Manglende dokumenter ingen undskyldning
Og hvis kommunen tror, at dårlig journalføring er nok til at slippe for at fremlægge udgifterne til udskiftning af ledende medarbejdere, så kan de tro om. Gribskov Kommune har ellers forsøgt at forsvare sig med, at det vil tage for meget tid, da der ikke allerede eksisterer opgørelser på udgifterne.

Sådan en undskyldning går dog ikke:

“Hvis det uforholdsmæssige ressourceforbrug skyldes, at forvaltningsmyndigheden har undladt f.eks. at journalisere sagens (sagernes) akter behørigt, kan bestemmelsen dog ikke af den grund bringes i anvendelse.”, skriver kommunen i sit svar d. 17. juli.

Medierne har særlige rettigheder
Kommunen kan heller ikke forsvare sig med, at Netavisen Gribskov ikke direkte har part i sagen. Det er ellers en af de begrundelser en kommune kan gøre sig, når der er personfølsomme oplysninger på spil.

Det er dog ikke tilfældet her, understreger Ankestyrelsen og peger i sit skriftlige svar til et lovforslag (nr. 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, red):

“En myndighed vil i den forbindelse kun sjældent kunne undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, der er fremsat af et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt
forskningsinstitut, da sådanne medier og forskere i almindelighed må antages at have en særlig interesse i aktindsigten”, citerer Ankestyrelsen.

Et langt sagsforløb
Sagen om Netavisen Gribskovs forsøg på at få overblik over antallet af kroner kommunen har brugt på at udskifte ledende medarbejdere, har et efterhånden langt forløb.

Sagen så første gang sit lys tilbage i januar, hvor avisen første gang bad kommunen om aktindsigt i de samlede kommunale udgifter til udskiftning af ledende medarbejdere siden borgmesterskiftet i 2018. Det skete efter flere større skift i ledelsen i administrationen, som blandt andet har fået flere nye direktører og en kommunaldirektør.

Spørgsmålet har desuden fundet relevans, efter at borgmesteren sammen med resten af byrådet gentagene gange de seneste år har måtte skære på kerneområder som ældrepleje, skolegang og sågar kampagneskilte mod fartsyndere. Dog er der blevet råd til både lønforhøjelse til byrådet og inspirationsture til Jylland og Bornholm.

Spareiveren har ej heller strakt sig til de bonede gulve på rådhuset. Her er den ene ledende medarbejder efter den anden blevet vist svingdøren siden 2018 – og hver gang med en millionstor udgift for kommunens skatteydere.

Det kan du læse mere om her:

Redaktørens hjørne: Rådhuset er blevet en fæstning

Netavisen Gribskov har dags dato rykket kommunen for den revurderede afgørelse om aktindsigt.

FAKTA – HVAD SIGER AFGØRELSEN?
Ankestyrelsen har skrevet et 10 sider langt svar, men konklusionen er kort nok til at blive viderebragt:

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at Gribskov Kommune ikke har godtgjort, at den har været berettiget til at meddele afslag på aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug.

Ankestyrelsen lægger vægt på, at Gribskov Kommune ikke har redegjort for det forventede tidsforbrug ved behandlingen af Netavisen Gribskov[s] anmodning om aktindsigt.

Kommunen ses heller ikke at have forholdt sig til, om Netavisen Gribskov […] har en særlig interesse i at få den ønskede aktindsigt.

Ankestyrelsen beder på den baggrund Gribskov kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.

Vi har ikke hermed taget stilling til, om der er ret til aktindsigt i de ønskede oplysninger.”

Leave a Reply