Boliger i sommerhusområde et skridt nærmere: Lokalplan på vej

Det tidligere Geoart skal omdannes til 10 lejligheder. Tekst: David Abildgaard. Foto: Google.
GRIBSKOV: Et enigt udviklingsudvalg har sagt god for at lade kommunen lave en lokalplan, der muliggør opførelsen af 10 boliger på grunden, hvor det tidligere GeoArt havde til huse i et skovrigt sommerhusområde. Planen sendes snart ud i en offentlig høring.

RETTELSE: Vi skrev artiklen, at det var et enigt udvalg, som stemte OK for lokalplanen. Dette er ikke korrekt. Der var enighed om at igangsætte selve lokalplanen, men Dansk Folkeparti og Radikale Venstre stemte imod selve principperne for lokalplanforslaget.

Til trods for flere borgerprotester og modstand fra blandt andet Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative besluttede et flertal i Byrådet sidste efterår at sige god for planerne om at opføre 10 boliger i det naturskønne område. Næste skridt er udarbejdelsen af en lokalplan, som tillader boligerne, og den skal nu udføres. Det har udvalget By, Land og Udvikling besluttet på seneste udvalgsmøde.

Modstanden mod planerne kan du læse mere om her: Byråd siger OK til 10 lejligheder i omstridt sommerhusområde.

Enlig modstand
Bo Jul Nielsen (R), viceborgmester, havde et ændringsforslag om at begrænse antallet af boliger til seks. Dette blev dog prompte stemt ned af de andre medlemmer af udvalget: NytGribskov, Morten Jørgensen, Venstre, Enhedslisten, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

Det er ikke kort før deadline lykkedes at hente en uddybende kommentar fra Bo Jul Nielsen til, hvorfor han mener seks boliger er bedre.

Kommunen: Godt for området
Ifølge kommunen får byggeriet ikke den store effekt for sine omgivelser.

“Administrationens vurdering er, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Karakteren af ejendommen og området ændres ikke og områdets beskyttelsesinteresser kompromitteres ikke, da bygningsmasse, parkeringsareal og muligheden for kontinuerlig trafik allerede eksisterer”, skriver kommunen i det politiske oplæg til udvalget.

Administrationen vurderer blandt andet, at den eksisterende anvendelse af området, har et højere brugstryk end de 10 boliger vil give. Administrationen vurderer også, at anvendelsesændringen fra galleri til boliger er gunstig for området såvel som bygningen, som ellers risikerer at stå ubrugt fremover. Det tog en rum tid at få boligen solgt.

Det ansøgte er dertil i overensstemmelse med ‘Kommuneplan 2013-25’, som giver mulighed for at udlægge området til boligformål i landzone, skriver administrationen.

Principperne for byggeriet
Lokalplanforslaget kan derfor igangsættes med udgangspunkt i følgende principper:

 • at sikre en fortsat anvendelse af eksisterende bygningsmasse, ved at give mulighed for etablering af op til 10 lejligheder.
 • at sikre vejadgangen fra Frederiksværkvej og fortsat vejadgang for nr. 162.
 • at sikre kommunens retningslinjer for parkering overholdes
 • at indpasse projektet i og sikre de omkringliggende Natura2000 områder.
 • at indpasse projektet i og sikre kulturarvsværdier i området.

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre stemte imod (2 mandater), mens resten af udvalget stemte for (9 mandater).

Der er skrevet et foreløbigt udkast af dele af lokalplanen, som kan læses her: Lokalplan 521.08 (Forslag).

Ud i nabohøring
Så snart administrationen i kommunen er klar med lokalplansforslaget, sendes det i nabohøring, hvor der er mulighed for at komme med eventuelle indsigelser eller ændringsforslag.

Det forventes at planen sendes i 4 ugers høring i 1. kvartal 2021. Endelig vedtagelse forventes 1. eller 2. kvartal 2021.

Byrådet besluttede d. 3. september 2019 at det som udgangspunkt er administrationen der godkender lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse og endeligt vedtager den færdige lokalplan, med mindre der i høringsperioden er indkommet væsentlige høringssvar.

Såfremt der indkommer væsentlige høringssvar, skal planen igen forlægges for Udvikling, By og Land til endelig vedtagelse.

2 KOMMENTARER

 1. 6 februar 2021:

  “SANDET” Frederiksværkvej 160 / GeoArt – ny høring
  Lokalplan vedr. 10 lejeboliger på Sandet blev behandlet 27/10-20 på UBL’s møde
  https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=e4a67134-884a-4741-b6f6-1397a8477f72

  Jeg ville gerne spørge partier, der nedstemte forslaget om at nøjes med 6 boliger om deres argumenter herfor? (A, NG, V, O, Ø)

  Hvorfor stod Bo Jul alene med dette forslag? Disse argumenter ses ikke af referatet. Grundet en administrativ forglemmelse af offentliggørelse af den i efteråret vedtagne lokalplan, skal sagen atter i høring, hvilket nu giver os mulighed for på ny at indlevere høringssvar (der så på ny kan blive overhørt)

  Hænger det sammen med at der er sammenfaldende økonomiske interesser for investor? Samme som også har købt option på opførelse af 110 i Troldebakkerne? Nogle af disse kunne passende være “billige lejeboliger” – problemer er bare at en sådan koncept ikke findes. Det ved politikerne godt, men de tror vi andre ikke ved det og dermed bliver det ikke andet en varm luft og valgflæsk (efter min mening)

 2. Ovenstående har brug for en præcisering.

  Lokalplanen blev godkendt af Byrådet i november 2020. Derefter skal en sådan lokalplan offentliggøres inden 8 uger. Den frist overholdt administrationen IKKE, hvorfor Lakalplanen BORTFALDT, hvilket undertegnede (som har gjort indsigelse mod Lokalplanen) gjorde administrationen opmærksom på. I løbet af ganske kort tid har administrationen nu sat en ny godkendelsesproces i gang.

  Som I skriver er der ikke enighed om dette lokalplanforslag. Grunden til at 6 enheder, som foreslået af De Radikale, er bedre end 10, er dels at det vil betyde en mindre gennemgribende ombygning, og dels at det vil føre til en ejendom der passer bedre ind i det omgivende miljø som er landzone/sommerhuse. Vi har lige siden kommunen forsøgte at liste en landzonetilladelse igennem for to år siden argumenteret for at 10 (oprindelig foreslået 12) enheder vil medføre et stærkt forøget brugstryk på ejendommen i forhold til tidligere brug af denne.

  Steen Jürs, Sidevejen 7

Leave a Reply