Byrådspolitikere: Vi har kun velfærden tilbage at skære i

Der er tradition for at stille op foran rådhuset i Helsinge, når borgerne er utilfredse. Tekst. David Abildgaard. Foto: Arkiv.

GRIBSKOV: Sad man og lyttede med til aftenens byrådsbehandling af kommunebudgettet og regnskabet, så fik man hurtigt en fornemmelse af, at det står rigtig galt til med budgettet. Alle partier varsler store besparelser på flere meget store områder.

Kommunens pengekasse er i fare for at blive tom, hvis ikke politikerne i byrådet er klar til at skære alvorlige lunser af velfærden. Det blev tydeligt under tirsdagens byrådsmøde, hvor budgettet og regnskabet blev godkendt. Det skete ikke uden adskillige advarsler fra partierne.

– Jeg kan kun sige, at vi står i økonomisk situation, som er uhyre vanskelig, lød det fra borgmester Anders Gerner Frost (G), der pegede på flere områder, der kommer under stort pres i de kommende par år.

Sårbar økonomi
Særligt er der problemer med at holde budgettet for det specialiserede børneområde, som omfatter børn og familier med behov for særlig hjælp til skolegang og lignende.

– Det er et område, hvor blot få sager kan slå ud, forklarede borgmesteren, der også peger på, at kommunen har fået flere børn i specialbørnehave og større udgifter til specialundervisning. Og så er der hele hjemtagelsen af hjemmesygeplejen – her må vi være ærlige at sige, at det ikke har været en nem opgave, forklarede Anders Gerner Frost.

Eks-borgmester Kim Valentin (V) var heller ikke sen til at pege på de økonomiske problemer. Og der er ingen kære mor i de kommende år.

– Sidste år blev vi reddet af en skattestigning. Problemet er, at vi ikke kan bruge flere penge nu, for vi er ramt af serviceloftet. Så vi kan kun arbejde med serviceniveauet og jeg siger bare, at ingen kan dukke sig, når det kommer til budgetlægningen, for vi skal finde rigtig mange millioner, før det hænger sammen, forklarede han til sine byrådskolleger.

– Og der er ikke noget, der kommer og redder os fremadrettet. Så skal vi have en ordentlig sammenhæng mellem udgifter og indtægter, understregede han.

S: Hjemmesygeplejen er løbet løbsk
Også Socialdemokraternes nye gruppeformand, Allan Nielsen, havde et par advarende ord til økonomien.

– Der er ingen tvivl om, at vi er under pres på det store velfærdsområde. Det er tydeligt at se. En meget specifik kommentar på hjemmesygeplejen er, at evalueringen på det indholdsmæssige har været god, men der er nogle udgifter der er løbet løbsk, fortalte han og pegede som borgmesteren på det specialiserede børneområde.

– Der skal mere fokus på at få styret det. Vi er parate til at smøge ærmerne op og finde løsninger fremadrettet, lovede han.

Konservative: Vi sælger ikke nok grunde
Der blev også under udvalgsmødet peget på især den skævvridning der er i antallet af ældre kontra arbejdsduelige borgere. Det er en fremtidig bombe, som let kan springe hul i selv de mest velmenende sparetiltag såfremt man ikke kan sikre større tilvækst.

Konservatives Jesper Behrensdorff pegede i den anledning på de mange fiaskoer, når det kommer til at sælge kommunens grunde. Flere og billigere boligtilbud kan ellers være med til at lokke især børnefamilier og studerende til kommunen.

– Det er ikke lykkedes at skabe den nødvendige boligvækst de kommende år. Vi skal have vores arealer udbudt til salg, særligt Troldebakkerne som blev købt i 2016 og kun arkæologerne har taget første spadestik, sagde han og henledte opmærksomheden til Toften.

– Der er ikke solgt en eneste grund der siden 2006. Jeg var den sidste, og det er ærgerligt at se på.

Han pegede også på udligningsordningen, som skal sikre en balance mellem rige og fattige kommuner. Her betaler Gribskov 200 mio. kroner årligt.

– Men det ligger på borgen, så der skal vi arbejde for en mere retfærdig udligning, slog han fast.

Oversigt: Her bliver det svært
Ser man på budgettet for de kommende år, så er der mange udfordringer. Administrationen på rådhuset har lavet en gennemgang over de enkelte udvalgs udfordringer og peger på en række områder, som kræver særligt fokus det kommende budgetår.

Vi bringer den herunder uredigeret:

Udvikling, By og Land

 • Kørsel: På baggrund af forbrugsniveauet i sidste del af 2018, må der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. på delrammen befordring i 2019. Det handler om almindelig skolebuskørsel og transport af specialbørnehavebørn.
 • Byg og Administration: I 2019 må der forventes at komme en afgørelse i en sag hvor Gribskov Kommune er blevet stævnet for 860.000 kr. hvor ejeren ønsker erstatning for, at kommunen har standset byggeriet af et en-familehus.  

Miljø, Klima og Kyst

 • Natur, Vand og Miljø: På Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse forventes en efterregulering af den DUT-kompensation, som kommunerne har modtaget for perioden 2009-2017, da det tyder på, at ressourceforbruget i perioden ligger under det finansieringsniveau, der er givet til opgaven. KL forventer, at den samlede økonomiske ramme omkring indsatsplanlægningen afgøres senest i foråret 2019. Størrelsen på efterreguleringen kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt.
 • Gribskov Kommune er blevet stævnet i en sag om afkobling af dræn til spildevandsledningen på Krejsagervej fra fire sommerhuse. Der arbejdes på at indgå et forlig, men der må forventes en udgift til kommunen uanset sagens udfald. I 2018 har der været udgifter på 0,1 mio. kr. til advokatbistand.

Børn og Familie

 • Det specialiserede børneområde: I 2019 er der behov for en skærpet visitation og opfølgning på området for at sikre budgetoverholdelse. En meget foreløbig prognose for 2019 – baseret på kendte aktiviteter til børn og familier – viser en risiko for et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Heri indgår ikke udgifter til nye anbringelser eller andre nye foranstaltninger. Udviklingen på området følges derfor tæt.

Skoler, FO og dagtilbud (almen og specialundervisning)

 • Der er fortsat en udfordring på specialbørnehaven fra 2018, ind i 2019 og videre ind i 2020. Der er flere børn end forudsat (ændrede budgetforudsætninger). Området er uden demografiregulering, hvorfor et eventuelt merforbrug skal dækkes indenfor udvalgets øvrige område.
 • I 2018 var der større nettoudgifter til mellemkommunale betalinger på tværs af dagtilbud, skoler, FO og specialundervisning. Det er et fokusområde at få overblik over den evt. fremadrettede risiko på dette område.
 • I 2018 var der større udgifter til specialundervisning i skoleregi og det er et fokusområde at få overblik over den evt. fremadrettede risiko på dette område.
 • Børn og Familie mangler at identificere kompenserende besparelser for 255.000 kr., som følge af valg af scenarie 4 i sagen om omlægning af skolesvømmeundervisning (jf. beslutning i sag nr. 98 BF 29. oktober 2018)
 • Børn og Familie mangler at identificere kompenserende besparelser for 507.000 kr. i 2021 og frem, jf. besparelser ift. Gribskov Akademi i forbindelse med genåbningen af budgettet (nr.15 i prioriteringskataloget fra genåbning af budgettet i sag nr. 49 BF 29. maj 2018)
 • Som en følge af byrådets godkendelse af udvalget for Børn og Families anbefaling om ikke at lukke institutioner som planlagt, vil der mangle 810.000 kr, svarende til den andel som Langdraget (oprindeligt Hestehaven) udgør af den samlede besparelse på 1.200.000 kr. på ejendomme. (nr.12 i prioriteringskataloget fra genåbning af budgettet i sag nr. 49 BF 29. maj 2018) .

Ældre, Social og Sundhed

 • Egenbetaling for ophold på midlertidige pladser: Finansloven indikerer en ny fortolkning af eksisterende regler mht. opkrævning af egenbetaling for borgere i midlertidige ophold. Der hersker dog fortsat tvivl om de nye regler både gælder ydelser efter sundheds- og efter serviceloven. Afhængigt af udfaldet heraf vil det betyde færre indtægter for Gribskov Kommune i spændet fra 0,1-2,2 mio. kr.
 • Hjemmesygeplejen: Hjemmesygeplejens budget i 2019 er 28,5 mio. kr. Udgiften i 2019 forventes at blive ca. 45 mio. kr., hvilket er 16,5 mio. kr. mere end budgetteret. Det er presset på opgaveløsningen, dels pga. øget kompleksitet i den borgernære pleje og dels pga. opgaveglidning fra regionerne samt overgangen fra den udliciterede til den kommunale hjemmesygepleje , der har betydet flere udgifter for hjemmesygeplejen. Der er iværksat en handleplan for området, som skal sikre den rette balance mellem kvalitet og udgifter.
 • Kommunal medfinansiering: Udgifterne til kommunal medfinansiering er ikke påvirkelige for kommunerne. Samtidigt hersker der fortsat datausikkerhed mht. sundhedsplatformen. Der er netop modtaget udmelding om at KMF’en for 2019 vil blive fastfrosset. Udmeldingen er dog af så ny dato, at der endnu ikke er fuldt overblik over konsekvenserne, men risikoen for merforbrug på området er alt andet lige reduceret. Administrationen vil fortsat følge området tæt ift. evt. ændringer.
 • Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser: Det kommende friplejehjem Bavne Ager Plejecenter åbner i september 2019. Da Gribskov Kommune har borgere på venteliste til en plejehjemsbolig er det forventeligt, at en del borgere flytter ind på Bavne Ager Plejecenter. Der er pr. 1. marts 40 borgere på garantiventelisten, med 27 borgere der overskrider 2 måneders garantiforpligtelsen. Antallet har været stigende over den seneste tid. Administrationen er i gang med afdækning af hvorvidt det vil udfordre økonomien til køb af plejehjemspladser. Udgifterne til hjemmepleje vil tilsvarende blive fulgt tæt for at se om udgifterne hertil vil falde tilsvarende.
 • Generel demografi: Ligesom i resten af Danmark stiger aldersgruppen 80+ år i disse og kommende år også massivt i Gribskov Kommune. Flere borgere lever længere og flere borgere lever med flere kroniske sygdomme end tidligere samtidigt med, at der sker en opgaveglidning fra region til det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Hvis det nuværende plejeniveau stiger sådan, at ældre borgere får behov for mere pleje end man gennemsnitligt får i dag, vil demografireguleringen ikke fange problematikken, og økonomien vil dermed blive udfordret.
 • Det specialiserede voksenområde: På handicap- og psykiatriområdet er en stor andel af pengene bundet i tilbud hos borgere, hvor Gribskov Kommune ikke er handlekommune. Der er derfor behov for stram visitation og skærpet opfølgning i de eksisterende sager for at sikre budgetoverholdelse. Området følges tæt, og der er iværksat en handleplan. Jf. punktet ovenfor er området ogå presset grundet stigende levealder.
 • Serviceniveau for praktisk- og personlig hjælp fra 1. december 2019: I forbindelse med opsigelsen af Attendo til udgangen af november 2019, har det været administrationens vurdering at uanset hvilken udbudsform, og model for prisfastsættelse, der besluttes i Gribskov Kommune, forventes der fremtidige afregningspriser, der er højere end de nuværende. 

Forebyggelse og Idræt

 • Det vurderes, at der ikke er nogen områder under Forebyggelse og Idræt, hvor der er væsentlige nye ændringer eller større usikkerhedsfaktorer. Det forventes på den baggrund, at budgettet for Forebyggelse og Idræt vil holde.

Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse

 • Overførsler: I starten af 2018 var antallet af sygedagpengemodtagere ganske højt og trods en kontinuerlig nedbringelse af antallet gennem året, blev årsresultatet, at det gennemsnitlige antal modtagere lå højere end budgetteret. Fokus på nedbringelsen af antal modtagere, skal derfor fortsætte i 2019.
 • I 2018 var der en stigning i fleksjob. Denne tendens gjorde sig også gældende i de øvrige nordsjællandske kommuner. Der forventes en fortsat stigning i feksjob i 2019.
 • Indsatser: Ny beskæftigelsesreform og lovgivning hvoraf budgettet reduceres på de beskæftigelsesrettede indsatser. Der skal følges op med stor opmærksomhed i 2019, da KL anfører, at Beskæftigelsesministeriets forudsætninger for besparelsesmuligheder er optimistiske.
 • EGU og Produktionsskolen overgår per 1. august 2019 til den selvejende institution “Forberedende Grunduddannelse (FGU)”. I den forbindelse skal der rettes et fokus på økonomiopfølgningen frem til overgangsdatoen.    
 • Forsørgelse og Bolig: I 2018 var der større tilgang til førtidspension ift. foregående år og for første gang større end afgangen. Dermed voksede antallet af førtidspensionister for første gang i mere end 10 år. Den problemstilling kan i 2019 yderligere påvirkes af tilbagetrækningsreformen, der betyder at afgangen bliver mindre. Der skal gennem 2019 være særligt fokus på økonomiopfølgningen på området. 

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

 • Det vurderes, at der ikke nogen områder, hvor der er væsentlige nye ændringer eller større usikkerhedsfaktorer. Det forventes på den baggrund, at budgettet vil kunne holde.

Økonomiudvalget

 • Administrationsbidrag, sociale tilbud: I 2018 var der mindreindtægter vedrørende administrationsbidrag, sociale tilbud på 0,9 mio. kr. i forhold til det afsatte budget og samme niveau må forventes i 2019. Der pågår i øjeblikket en analyse af området mhp at sikre det korrekte budgetgrundlag.
 • Flygtningepuljen: Ved denne BO foreslås der overført 3,7 mio. kr. fra flygtningepuljen til Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse til finansiering af manglende grundtilskud i 2019. Herefter forventes et mindreforbrug på flygtningepuljen i 2019 på 4,1 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes, at antallet af flygtninge og familiesammenførte fortsat er faldende.
 • Besparelser på ejendomsdrift: Ved genåbning af budget 2018-2021 og budgetaftalen 2019-2022 er der vedtaget et række besparelser på ejendomsdrift i forbindelse med bygningsoptimering og kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet samt kloge m2. Driftsbesparelserne kan først opnås i forbindelse med salg af bygninger. Nogle af besparelserne er udmøntet men afventer salg af bygningerne jf. byrådsmødet d. 10. december 2018.

Leave a Reply