DEBAT: Ældreområdet – problemer og løsninger

Grafik: Netavisen Gribskov.
DEBAT: Der har i den senere tid igen været en del debat om problematiske forhold på ældreområdet i Gribskov. Det drejer sig bl.a. om uværdig behandling og pleje af de ældre, mangler og fejl i ydelser, dårligt arbejdsmiljø, negativ ledelsesstil, problemer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt et stort sygefravær og heraf følgende stort forbrug af vikarer.

Ganske vist er Gribskov økonomisk hårdt presset på ældreområdet p.g.a. flere store besparelsesrunder. Men selv om de økonomiske ressourcer spiller en stor rolle, kan de utilfredsstillende forhold på ældreområdet ikke alene forklares ved utilstrækkelige økonomiske midler.

Faktorer som rekruttering, uddannelse og fastholdelse af personale, arbejdsmiljø og ledelseskompetencer har således en selvstændig, væsentlig og samvirkende effekt på kvaliteten af ældreplejen.

Det er vigtigt at rekruttere medarbejdere med de rette personlige kvaliteter og faglige kompetencer.

Der skal desuden foregå en kontinuerlig efteruddannelse, og der skal endvidere iværksættes effektive initiativer m.h.p. fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Et dårligt arbejdsmiljø kan udover et stort arbejdspres skyldes flere forhold, bl.a. negative kollegiale relationer, dårlig ledelse med manglende opbakning, påskønnelse og uklare arbejdsbeskrivelser samt en stor udskiftning af personale.

Et sådant arbejdsmiljø vil resultere i en stor forekomst af stressrelaterede lidelser med heraf følgende stort sygefravær og desuden gøre det vanskeligere at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Et dårligt arbejdsmiljø vil endvidere kunne indvirke negativt på medarbejdernes motivation og kvaliteten af deres arbejde.

Det er i høj grad en ledelsesopgave at sikre et godt arbejdsmiljø, herunder at skabe overensstemmelse mellem opgaver, tid og kompetencer, at give den nødvendige opbakning og anerkendelse, at løse konflikter blandt personalet samt at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og ikke mindst at sikre, at personalet gennem løbende uddannelse kan levere ydelser af høj kvalitet.

Det er derfor helt afgørende, at der på alle niveauer befinder sig en kompetent og tydelig ledelse.

De seneste års hyppige udskiftninger på forskellige ledelsesniveauer har uden tvivl også haft en negativ effekt på tilstanden på ældreområdet, da dette kan have bevirket ændringer i ledelseskompetencer, stil og værdier med følgevirkninger i form af forvirring og frustration blandt personalet.

Det er derfor vigtigt, at der hurtigt bliver skabt ro og opbakning omkring en relevant og kompetent organisation på ældreområdet med de bærende værdier helt i front

Som et første og vigtigt skridt mod en værdig, kompetent og respektfuld behandling af vore ældre medborgere skal foreslås, at alle medarbejdere og ledere får en grundig indføring i den eksisterende værdighedspolitik samtidig med, at denne politik konkretiseres i en handlingsmanual, som er anvendelig for medarbejderne i deres daglige arbejde.

Det er vigtigt for Gribskovs omdømme, at der hurtigt sker mærkbare forbedringer på ældreområdet, således at det er trygt for borgerne at blive ældre i Gribskov.

Og selv inden for de nuværende snævre økonomiske rammer er det muligt at iværksætte initiativer, der kan medvirke til de tiltrængte forbedringer af kvaliteten i ældreplejen.

Jannik Lyng Petersen
Byrådskandidat, Socialdemokratiet

Leave a Reply