DEBAT: Bevarende Lokalplaner og hva` så?

DEBAT: Der var engang nogle kloge politikere, der besluttede, at i vores kommune skal der være lokalplaner, som borgerne skal rette sig efter. De besluttede også, at vise steder i kommunen skal der være helt specielle bevarende lokalplaner.

Som der står i den bevarende lokalplan 15.31 findes der områder i Det Gamle Gilleleje af speciel historisk værdi, både i forhold til de enkelte huse og i helheden findes der ganske betydelige historiske, arkitektoniske og miljømæssige værdier i området. De bygningshistoriske værdier knytter sig i overvejende til grupper af velbevarede ældre fiskerhuse beliggende ved Havnevej, omkring Lille Strandstræde og Søstræde og endelig omkring museet på Gilleleje Hovedgade. For at sikre denne historiske værdi blev den bevarende lokalplan 15.31, Det Gamle Gilleleje skrevet/vedtaget i 1988, formålet var klart, lokalplanen skal beskytte og bevare det særlige bymiljø i det Gamle Gilleleje.

Folketinget vedtager love og nedsatte nævn – Statsforvaltningen, Planklagenævnet, Ankestyrelsen etc. – der bla. skal sikre, at borgerne har klagemuligheder, såfremt borgeren skønner, at kommunen ikke overholder loven og/eller har fortolket reglerne forkert. Planklagenævnet tager stilling til retslige spørgsmål i forbindelse med kommunens afgørelse efter planloven, i denne konkrete sag om kommunen har haft hjemmel til at give dispensation fra lokalplanen.

Der er nu kommet nye politikere og embedsmænd i Gribskov kommune, de tolker tilsyneladende De bevarende lokalplaner anderledes end det var intentionerne og forholder sig ikke til historien.

Der står i afgørelsen fra Planklagenævnet af 13.4.2018: ” Gribskov Kommune har den 4. april 2017 givet dispensation fra lokalplan 15.31, Bevarende lokalplan Det Gamle Gilleleje, til etablering af restaurant med udeservering på ejendommen Havnevej 3, 3250 Gilleleje. Planklagenævnet ophæver afgørelsen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.”

Det kan kun betyde, at restauranten i dag drives ulovligt.

Relateret læsning: Politikerne klar til at redde Bistro No 3 – Nu flytter naboerne

Der står i byggetilladelsen til restauranten af 04. april 2017 ” Bemærk, at naboerne/parterne kan påklage kommunens afgørelser omkring byggetilladelse og tilladelse fra lokalplanerne til Statsforvaltningen og Planklagenævnet. ”På daværende tidspunkt havde vi klaget. Der står endvidere” Gribskov kommune bemærker dog, at det er jeres eget ansvar, hvis I påbegynder byggearbejdet selvom afgørelsen bliver påklaget.”

Udvalget Udviklingen, By og Land har på møde den 31.5.2018 behandlet sagen på dagsordenens punkt 124. Ifølge dagsordenen er der et bilag, et brev fra ejeren og han ønske, at fortsætte med restaurant og foreslår bla. at der laves ny lokalplan, at Havnevej 3 tages ud af lokalplanen, at parkeringen kan foregå på stejlepladsen.

Administrationen indstiller til Udvalget for Udvikling, By og Land:” At der arbejdes for en retslig lovliggørelse af restauranten om nødvendig ved udarbejdelse af en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. ”I referatet kan vi ikke læse, hvad dette forslag reelt betyder. Vi ved kun, at hvis der skal ændres på en bevarende lokalplan er det er lang proces.

Udvalgets beslutning: ”Tiltrådt”.

Gribskov Kommune vil altså ikke rette sig efter Planklagenævnet – – men vil nu lave nye love så restauranten kan blive….. Hvorfor kan Gribskov Kommunen ikke indrømme, at den har begået en fejl, at dispensationen var i strid med principperne i Den Bevarende Lokalplan Det Gamle Gilleleje?

Kommunens nye udvalgsformand er ifølge avisartikel den 29.5.18 ” positiv overfor alt hvad der understøtter turisme og erhverv ”. Hvad bliver det næste????

Vi er mange i Gilleleje der mener, at Havnen og den gamle bydel indenfor den bevarende lokalplan er noget helt specielt og derudover altafgørende for turismen og livet i byen – men det er tilsyneladende ikke politikernes mening, da De ønsker, at ændre på lokalplanen for at sikre en restaurant der er bygget på eget ansvar.

Planklagenævnets afgørelse understreger, at lokalplan 15.31 for Det Gamle Gilleleje område B, skal taget meget alvorligt og er en rettesnor for, hvordan Gribskov Kommune har pligt til at sørge for, at kommunen tager forsvarligt vare på den gamle bydel i Gilleleje både aktuelt og fremadrettet.. Hvorfor gør de så ikke det??

Såfremt der kommer en ansøgning om en mindre restaurant på Havnevej 3 beskriver Planklagenævnet i afgørelsen nøje, hvordan kommunen fremover skal sagsbehandle ved at følge Planloven og give fyldestgørende begrundelser.

Det er vanskeligt, at være borger i Gribskov Kommune, hvor demokratiet ikke får lov til at virke. Hvor det kun er borgerne der skal overholde loven og ikke kommunen. Der er nu gået små to måneder siden Planklagenævnets afgørelse og Kommunen har ikke fulgt afgørelsen, hvor lang tid har Gribskov kommune til at rette sig efter loven? Hvornår tager politikerne ansvar?

Helle Friis og Roland Schultz
Havnevej 5, Gilleleje

Giv din mening til kende: