DEBAT: Hvordan får vi stoppet embeds- og magtmisbruget?

Østre Alle 53, Gilleleje. Foto: Privat.

DEBAT: Angiveligt er det sådan, at borgernes retssikkerhed er ikke-eksisterende, særligt hvis det blot er få personer, der bliver berørt af kommunens fejltagelser, uanset om det drejer sig om hamrende ulovlige forhold. Således er det også for naboerne til byggeskandalen Østre Alle 53 i Gilleleje.

Tidligere borgmester Jan Ferdinandsen (borgmester i perioden 2010-2013) tilsidesatte lovgivningen og er ansvarlig for, at der gives to hamrende ulovlige byggetilladelser; den ene uden forudgående nabohøring.

(Debatindsender har medsendt følgende to indslag fra TV2 Lorry, som nærmere belyser byggesagen. Debatindlægget fortsætter under indslagene, red.)

Jan Ferdinandsens ret og pligt er at bede bygherre om nedrivning til godkendte projekt, som naboerne på et meget tidligt tidspunkt har bedt ham om. I stedet stemmer han med sit faste flertal for lovliggørelse af et hamrende ulovligt byggeri.

Inden afstemning har udvalget vurderet, at overskridelse af husets facade er væsentlig, da huset i forvejen overskrider den almindelige byggeret betydeligt. Udvalget lagde også vægt på, at overskridelsen af facadehøjden og ændringerne af husets konstruktion i øvrigt er sket uden godkendelse eller dispensation fra Gribskov Kommune. Samt at Bygherres forhøjelse af stuegulvet resulterer i, at vinduerne er flyttet opad på facaden sammen med kvistene, og summen af bygningsændringer vurderes således at være væsentlig og have en yderlig negativ effekt i forhold til naboerne.

Længere nede af gaden, og samme år, blev en tilbygning revet ned, fordi der heller ikke her var tilladelse til dele af det der blev bygget, men der havde kommunen havde ikke noget i klemme

Anders Gerner Frost og Bo Jul stemmer som byrådsmedlemmer for lovliggørelse af dette hamrende ulovlige byggeri trods deres bedre faglige viden som ejendomsmægler og landmåler, og er medårsag til huset bliver stående. Magtmisbrug?

Var det ulovligt, at kommunen udsteder 2. byggetilladelse i stedet for at få huset revet ned til det godkendte projekt? Og var tilladelsen givet, hvis ikke kommunen ved den 1. tilladelse havde glemt nabohøring? Og var det for at minimere erstatning til bygherre, at kommunen lader huset stå.

Jan Ferdinandsen har udtalt til et offentligt møde, at kommunen heldigvis slap med 400.000 kr., og slet ingen erstatning til naboerne?

Er det tyveri ved højlys dag over for de berørte naboer, der i værste fald sidder tilbage med usælgelige huse? For hvem har lyst til at være naboer til et ”kontroltårn” der tilmed er bygget ulovligt?

Tidligere borgmester Kim Valentin 1.1.2014 – 31.12.2017 Tilsidesætter lovgivningen og forhindrer naboerne i at få retshjælp. Han medvirker til, at bygherre får en ulovlig erstatning.

Han afgiver urigtige oplysninger om, at bygherre har bygget i tillid til sin byggetilladelse mod sin bedre viden. Valentin har selv stemt for, i princippet, at huset skulle rives ned. Det var før han blev borgmester. Er det strafbart når kommunen, uden en dom, udbetaler erstatning til bygherre, også for det han har opført ulovligt, og som er årsag til de voldsomme gener for naboerne?

Kommunen kræver, at naboerne skal have en dom mod kommunen, uanset at udgangspunktet i forvaltningsretten er, at myndighederne selv oplyser sagen. Alligevel har naboer bekostet dokumentation for, at huset er ulovligt opført.

Bygherre og kommunens fælles advokat vil have en mindelig løsning og undgå en langvarig omkostningskrævende retssag, som for bygherre vil indebærer en økonomisk katastrofe. Angivelig er kommunen slet ikke interesseret i at få denne sag sluttet.

Da Anders Gerner Frost blev borgmester, ville han have denne sag afsluttet og var parat til at betale. Han inviterede syv personer til møde med dagsordenen: ”Hvis det kan dokumenteres at kommunen er erstatningsansvarlig på trods af, at Statsforvaltningen har truffet afgørelse om, at byggetilladelsen står ved magt, ville han meget gerne se på, om der kan være grundlag for at udbetale erstatning.”

Er det embedsmænd, jurister, konsulenter, de folkevalgte og det samlede byråd, som er årsagen til, at borgmesteren bleg og tavs lader hånt om den fremlagte dokumentation og lader Pernille Søndergaard, som er helt blank på sagen, slutte med: ”Når Statsforvaltningen har talt, kan der ikke udbetales erstatning”.

De slutter sagen politisk. Alle syv deltagerne har kvitteret for, at de har læst dokumentationen, også den ”juridiske redegørelse”, og er således medansvarlige for, at der ikke tages stilling til erstatningsspørgsmålet. En hån mod borgerne og magtmisbrug?

Efterfølgende svarer kommunens jurist på en skrivelse fra byggeklage-enheden – Nævnets Hus, at bygherre har bygget i tillid til sin byggetilladelse, at der foreligger en gyldig byggetilladelse, og at jeg utidigt, løbende har forsøgt at få erstatning til naboerne.

Hun beder Nævnets Hus lukke sagen på det foreliggende, da kommunen allerede har brugt uanede resurser. Hun ”slipper” for at sende de ønskede akt-lister, hvoraf det fremgår, at kommunen i stedet for at bede bygherre rive huset ned til det i projektet tilladte, som er deres ret og pligt, starter en langvarig unødig sagsbehandling til stor skade for naboerne. Magtmisbrug?

Når jurister, Pernille Søndergaard, Jan Ferdinandsen, Kim Valentin med flere påstår, at der ligger en lovlig byggetilladelse, så har de kun læst side 1 i Statsforvaltningens afgørelse. Af de sidste to sider fremgår, at afgørelsen er truffet ud fra den forudsætning, at bygherre har handlet i god tro, og har bygget i henhold til sin tilladelse.

Kan det samlede byråd gå ind for denne behandling af sagesløse borgere, der som eneste fejl har købt deres bolig i tillid til kommunen kan og vil forvalte egne love og regler?

Annie Thomsen
Gilleleje Strandvej 13 Gilleleje
(Dette indlæg er blevet forkortet af redaktionen)

Skriv din kommentar her: