DEBAT: Naturbørnehave lukker munden på forældre-repræsentant

Gribskov Børnehave
Gribskov Naturbørnehave. Foto: Google.

DEBAT: En gruppe som kalder sig majoriteten af forældre i Gribskov Naturbørnehave har i et åbent brev til Netavisen Gribskov forsøgt at imødegå den seneste tids negative omtale af institutionen, som de beskriver som et resultat af ”få, men højtråbende forældre”[…]

Er det de 22 forældre der klagede over ledelsens håndtering af forældresamarbejdet, de henviser til her? Eller er det forældregruppen der stod bag indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, som ledelsen gjorde alt for at skyde i sænk? Eller er det mon de forældre der nu har valgt at melde deres børn ud af institutionen? Meget belejligt afstår afsenderne fra at kommentere på det de kalder ”interne stridigheder’ og dermed fra at forholde sig til det, der er sket og sker i institutionen.

RELATERET LÆSNING: ÅBENT BREV: Forældre går i forsvar for naturbørnehave

Naturbørnehaven har en tostrenget bestyrelsesmodel, en institutionsbestyrelse og en forældrebestyrelse. Institutionsbestyrelsen består af formanden Tue Villebro, som også er bestyrelsesmedlem i Venstre, næstformanden Finn Gaarskjær, tidligere vicekommunaldirektør i Halsnæs kommune, samt forældrebestyrelsens formand og næstformand Sidsel Rasmussen og Julia Hansen. Kompetencefordelingen mellem de to bestyrelser fremgår af Dagtilbudsloven og vejledningen hertil, så ingen burde være i tvivl herom. Ikke desto mindre er det netop fortolkningen heraf, at den bizarre historie tager sin begyndelse, der ender med at forældrerepræsentanten Line Højdal får smidt sine to børn ud med tre timers varsel.

RELATERET LÆSNING: Forældregruppe boykotter børnehave efter udvisning af fem-årig

Hun har orienteret institutionens leder om en episode, hvor en pædagog var alene på en stue med 23 børn – men det må man ikke i Gribskov Naturbørnehave. I stedet for at forholde sig til problemet bruger man både personhetz og injurier til at konstruere en ”sag” om samarbejdsvanskeligheder.

Sidsel Rasmussen og Julia Hansen er begge vidende om, at både forældre, personale og forældrerepræsentanter gennem mange måneder har udtrykt bekymring over personalesituationen. Men de accepterer stiltiende, at Tue Villebro censurerer de dele af mødereferater ud, hvor dette bliver drøftet.

De bidrager desuden til, at forældrene aldrig får fuld indsigt i institutionens økonomi og normering, eller til at denne bliver drøftet i forældrebestyrelsen. De reagerer heller ikke da Tue Villebro på institutionens generalforsamling i november 2018, fremsætter et forslag om at “skyde 1.000.000 kr. ind” i renovering af den bygning, de har lejet sig ind i. En manøvre der givetvis ikke er lovlig, idet en del af millionen stammer fra driftstilskuddet fra kommunen, der ville havne hos den privatejede og underskudsgivende fond, der ejer Kilden. Har nogen tidligere hørt om en lejer, der “låner” en udlejer en million til at renovere deres ejendom?

Institutionsbestyrelsen behandler klagen over forløbet på et møde den 23. april. Sidsel Rasmussen skriver i et svar til Line, at man var enige om, at måden forældresamarbejdet var blevet håndteret ikke var okay og derfor ”ikke måtte finde sted igen” og at hun opfatter lederens mail til Line som ”truende”. Hvorfor hun og resten af institutionsbestyrelsen kort tid efter har skiftet mening og i deres svar på klagen giver deres fulde støtte til det, der er foregået, har de ikke villet svare på. Måske hænger det sammen med, at Tue Villebro, som er en af dem der er klaget over, selv behandler klagen?

Svaret på klagen får Line samtidig med et varsel om et mæglingsmøde, der blandt andet begrundes med hendes ”indblanding i personaleforhold”. På mødet stiller Tue Villebro det som betingelse for det fortsatte samarbejde med Line, at hun trækker indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling tilbage. Efter mødet drøfter Line dette med sin advokat. Han bekræfter hende i, at hun ikke kan imødekomme dette krav, idet det er en forældregruppe der har indkaldt til den, og i at der ikke blev fremlagt nogen dokumentation for de anklager, de havde rejst. Begge er derfor overbeviste om, at denne sag nu er lukket og stor er overraskelsen derfor også, da Lines børn bliver smidt ud af institutionen dagen efter.

Som mormor til de to børn, der blev smidt ud, undrer jeg mig over, hvorfor nogle forsøger at feje de problemer, børnehaven tydeligvis har, ind under gulvtæppet. Jeg var med, da min datter og hendes mand hentede sine to børn og derfor også vidne til den absurde situation, der udspillede sig. Måden det foregik på, har en forældregruppe i et brev til kommunen kaldt ”brutal og afstumpet” og der ER ingen bedre måde at beskrive det på! Både Sidsel og Julia bidrager aktivt i det forløb, der fører til udmeldelsen af børnene, og sidstnævnte føler sig ovenikøbet manet til at troppe op på min datters adresse for sammen med Tue Villebro at aflevere den ulovlige opsigelse. Hvad hendes motiver til dette var kan man selvfølgelig kun gisne om, men jeg tror de fleste vil mene, at hun helt har misforstået, hvad det indebærer at varetage det tillidshverv det er at være forældrerepræsentant.

Jeg har været på besøg hos en af de forældre, der har en digital optagelse af det møde institutionsbestyrelsen afholdt et par dage efter de smed børnene ud. Det var rystende at lytte til, hvordan Tue Villebro ”gennemgår” det forløb, der angiveligt skulle have ført dertil, uden at Line får lov til at komme til orde og give sin udlægning heraf. Flere mødedeltagere prøver forgæves at komme til orde og få svar på deres spørgsmål om udmeldelsen af børnene og om de aftaler der skal indgås omkring lejemålet hos Kilden. Hverken formanden eller næstformanden i forældrebestyrelsen holder sig tilbage i dette ynkelige forøg på at lukke munden på de forældre, der prøver at få svar på disse spørgsmål. De må finde sig i, at der bliver råbt hold kæft til dem, når de prøver at komme til orde og til at en af mødedeltagerne bliver kaldt en so.

Mødet gik fint, udtaler Tue Villebro til Netavisen Gribskov, men mon ikke det afspejler hans tro på, at det nu er lykkedes institutionsbestyrelsen at bilde forældrene ind, at de ikke har indflydelse på institutionens økonomi? Forældrebestyrelsen kan godt drøfte denne, men ”ikke beslutte noget”, som Finn Gaardskjær indskyder undervejs.

De forældre der kæmper for, at Gribskov Naturbørnehave igen kan blive et attraktivt sted for alle at være, vil jeg opfordre til at sikre jer den indflydelse I har krav på. Dette indebærer, at jeres forældrerepræsentanter nu sætter sig ind i Dagtilbudsloven og varetager de opgaver de er valgt til at løse.

I vejledningen til loven fremgår det for eksempel af stk. 74, at ledelsens daglige drift skal ske under hensyn til de principper for anvendelsen af budgetrammen, ”der er besluttet af forældrebestyrelsen”. Særligt bør de nærlæse stk. 571, der beskriver, hvordan forældrebestyrelsen i private institutioner skal fastsætte principperne for anvendelsen af budgettet for ”hele driften af daginstitutionen”. Tue Villebro har i en samtale med en forælder sagt, at det eneste han fortryder i dette forløb er, at han ikke har smidt hende (Line Højdal) ud for længe siden. Det burde være tydeligt for enhver, at det man har gjort her er at skille sig af med en uønsket forældrerepræsentant. Jeg tillader mig at tro, at ingen af forældrene vil acceptere, at hendes børn blev taget som gidsler i det syge spil.

Lisbeth Højdal (mor til Line Højdal, red)
Præstevejen 73, Græsted

Skriv din kommentar her: