Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

DEBAT: Nej tak til højhuse i Smidstrup

DEBAT: Stor var min undren, da jeg læste i referatet fra Byrådsmødet om et forslag til ændring af lokalplan 340.01 for centerområdet i Smidstrup. Forslaget gik ud på at ændre lokalplanen for to matrikler i centerområdet, således at de vil kunne rumme op til 24 boligenheder – rækkehuse op til 8,5 meter i højden.

Min hustru og jeg har i mange år haft fritidshus i Smidstrup i Gribskov Kommune. Vi har rådyr, egern og pindsvin samt alle havens fugle og meget mere på vores sommerhusgrund. Vores sommerhusområde grænser op til centerområdet, der ligger langs med Smidstrup Strandvej.

Centerområdet breder sig i et smalt bælte og er på denne delstrækning kun én matrikel i bredden. På begge sider er det smalle centerområde omgivet af nogle af Smidstrups mange sommerhusområder. I centerområdet er der dagligvarebutik, pizzeria og grillbarer, ejendomsmæglere samt sommerhusudlejningsbureauer m.v., der ligger ud til strandvejen. Der er endvidere fritliggende enfamiliehuse samt sommerhuse og området har en grøn karakter med træer og levende hegn.

Skitse fra lokalplansforslaget.

Efter den gældende lokalplan, må der bygges maksimum én helårsbebyggelse pr. 700 m2 matrikel, endvidere maksimalt 1 etage og 8,5 m i højden og maksimal bebyggelsesprocent på 25% for boliger.

Stor var min undren, da jeg læste i referatet fra Byrådsmødet om et forslag til ændring af lokalplan 340.01 for centerområdet. Forslaget gik ud på at ændre lokalplanen for 2 matrikler i centerområdet, således at disse 2 matrikler vil kunne rumme op til 24 boligenheder – i rækkehuse i 1 og 2 etager, hvilket resulterer i en bebyggelsesprocent på ca. 40% – byggehøjder på 8,5 m helt ud til 2,5 m. fra skel mod sommerhusområde! Endvidere indkig til nabogrunde (herunder vores) fra altanerne.

Som grundejere i Smidstrup lokalsamfund er vi dybt bekymrede for områdets udvikling med det nye lokalplansforslag. Et projekt som det fremstillede vil give store gener med indkig, skygge og støj for områdets naboer. Områdets grønne præg og bløde overgang mellem matriklerne vil ligeledes blive ødelagt.

Effektueringen af denne lokalplan vil medføre, at området ændrer væsentlig karakter – fra en åben og grøn oase – til et mere befæstet og relativt trangt-tæt-højtbebygget område. Både i forhold til befolkning, sundhed- og sikkerhed, biologisk mangfoldighed, flora, fauna og områdets udseende vil dette have negative effekter.

Ligeledes er mulighederne for sikker afvikling af trafik mangelfulde – der planlægges 32 stk. p-pladser, der er ingen cykelsti, intet fortov. Det pågældende vejstykke er i forvejen en sort plet på trafiksikkerhedskortet og vil blive mange gange mere farligt med den følgende ekstra trafiklast.

Det er åbenlyst, at der i vurderingen af dette lokalplansforslag ikke er udført en helhedsvurdering, der kan sikre en bæredygtig udvikling af vores område. De pågældende matrikler er beliggende i randen af centerområdet og direkte grænsende til flere sommerhusområder, som der skal tages hensyn til i helhedsvurderingen. Jævnfør også Kommuneplanens afsnit om FN’s verdensmål 11 og 15 citat fra Kommuneplan ” Kommuneplanens retningslinjer om sommerhusområder har til hensigt at konkretisere nærmere hvordan sommerhusområdernes særlige identitet og rekreative karakter kan fastholdes således at de ikke får karakter af boligområde.”

Således er der direkte modstrid mellem lokalplanforslaget og vores ny kommuneplan!

Det er fornuftigt at have et centerområde der servicerer lokalsamfundet, som vi har i Smidstrup i dag, men det vil være direkte ufornuftigt at tillade en så uharmonisk vækst, som angivet i det malplacerede projektforslag fra ejendomsudvikleren Innovater A/S.

Såfremt projektforslaget i stedet havde taget udgangspunkt i gældende lovgivning og gældende lokalplan ville det alt andet lige være muligt at udmatrikulere de to matrikler til 6 grunde der altså vil kunne rumme 6 parcelhuse i en etage, hvor alle reglementer og gældende dansk lov umiddelbart vil kunne overholdes.

Det kan altså godt lade sig gøre at projektere med udgangspunkt i den gældende lokalplan og hermed også bidrage til en naturlig fortætning af området samt bæredygtig vækst.

Kortudsnit, Innovater/Kant Artkitekter

Som grundejer i Smidstrup vil jeg derfor anmode de folkevalgte politikere og lokaladministrationen om at sikre at der i denne sag fares med lempe og ikke dispenseres i unødig grad eller ændres lokalplan for at opskalere et projekt med ca. 400% (fra 6 til 24 boliger).

Såfremt den eksisterende lokalplan overholdes, vil det være lokalplanen der dikterer udviklingen, hvilket jo netop er meningen, således at man ikke risikerer at nogle få interessenter foranlediger lokalplanen ændret for egen vindings skyld og på bekostning af det øvrige lokalsamfund!

Jeg har personlig talt med mange af Smidstrup lokalsamfunds medlemmer – og alle jeg har talt med synes som jeg, at lokalplanforslag 340.04 er helt hen i vejret og følgelig bør forkastes som argumenteret for herover.

Jeg forventer at vi medlemmer af lokalsamfundet høres i sagen – det er jo os der lever og færdes i området og det er vores livskvalitet, der risikerer at blive forringet såfremt de politiske beslutninger bliver taget på et ikke habilt grundlag.

Lars Skytte
Tagetesvej 10, Smidstrup

Redaktionel note: Du kan læse forslaget til byggeri på matriklerne i følgende pdf: Forslag, Smidstrup Strandvej 79- 83. Lokalplanen forventes vedtaget som endelig lokalplan i 4. kvartal 2021.

Seneste nyheder:

Tip os!