DEBAT: Stop planerne om danske havbrug i Kattegat

Foto : Dansk Akvakultur

DEBAT: Torsdag er sagen om regeringens skandaløse planer om at udvide antallet af havbrug i Kattegat endnu en gang til behandling i Europa-Parlamentets borgerklageudvalg. Her fremlægger Kirstine Bille fra Syddjurs klagen over dansk overtrædelse af EU´s miljølovgivning fra borgere på Djursland og Samsø.

Grunden til at klagen tages op igen, er at Den Grønne gruppe har besluttet at give sagen særligt fokus da vandtilstanden i de danske farvande er alarmerende.

Regeringens påstand om at landbrugspakken har givet os et såkaldt ”miljømæssigt råderum”, står i skarp kontrast til virkeligheden i havet. Landbrugspakken har jo ikke virket, og de danske farvande og kystområder er aldeles ikke i den ‘tilfredsstillende tilstand’ som de for længst burde have været i henhold til EU’s vandrammedirektiv; Danmark er faktisk blevet pålagt at forbedre tilstanden med en skarp påtale fra kommissionen.

I øvrigt er begrebet ‘miljømæssigt råderum’ ikke et anerkendt begreb og kendes hverken i videnskaben eller i EU-lovgivningen. Der burde ikke være nogen tvivl om at en øget udledning af kvælstof i vores sårbare havområder er en skandale – og altså også i strid med EU-lovgivningen.

Det var SF Norddjurs, Syddjurs og Samsø der klagede over havbrugssagen til EU-Parlamentet for snart to år siden, og det er lykkedes at sikre at Kommissionen holder nøje øje med den danske havbrugslov og de følger for miljøet den har.

EU-Kommissionen har indtil videre ikke villet reagere over for Danmark da der endnu ikke er udarbejdet en bekendtgørelse til loven som konkretiserer den tilladte forøgelse af forurening og således kan viser at Danmark vil overtræde EU’s miljølovgivning.

Ligeledes har Kommissionen holdt sig tilbage fordi der jo endnu ikke er givet nogen tilladelser til havbrug og således heller ikke er sket nogen overtrædelse. Men det er jo grotesk hvis det først skal gå galt før man vil tage affære og afværge ødelæggelserne. Det har den Grønne Gruppe da også påtalt ganske skarpt overfor kommissionen.

Socialdemokratiet har fået kolde fødder over sin medvirken til loven om vækst i akvakultur og har trukket sin støtte til loven. Og det er fint, men endnu ikke tilstrækkeligt til at fjerne truslen om store havbrug i Kattegat ud for Djursland, Samsøe og Nordsjællands kyster. Regeringen og Dansk Folkeparti har jo stadig flertal for loven om nye havbrug og der er indsendt massevis af ansøgninger om godkendelse af store, åbne, forurenende havbrug i Kattegat.

Derfor bliver det spændende at høre hvad Kommissionen har at sige efter at de nye alarmerende tal om udledningerne til vandmiljøet i Danmark er kommet frem – og derfor også til de stadigt aktuelle planer om havbrug ud for danske kyster.

Kirstine Bille, SF-viceborgmester i Syddjurs og kandidat til Europa-Parlamentet
Margrete Auken, MEP og Den Grønne Gruppes medlem af borgerklageudvalget.

Skriv din kommentar her: