Få overblikket: Politikerne samler politiske underudvalg

Tekst: David Abildgaard. Foto: Screenshot/Kommune TV.

GRIBSKOV: Ved seneste byrådsmøde i tirsdags blev det besluttet at samle en række udvalg i et forsøg på at skabe en bedre sammenhæng mellem tillidsposter og ansvar.

I den nye udvalgsstruktur sammenlægges udvalget ‘Miljø, Klima og Kyst’ med ‘Udvikling, By og Land’. Udvalget ‘Forebyggelse og Idræt’ nedlægges helt. Idrætsdelen flyttes til udvalget ‘Børn, Idræt og Familie’, mens forebyggelses-delen flyttes til udvalget ‘Ældre, Social og Sundhed’. Et andet udvalg ‘Udvikling, By og Land’ lægges sammen med ‘Miljø, Klima og Kyst’.

Den nye struktur bør ingen reel betydning få for udlevelsen af kommunens politik, da alle de tidligere udvalgs kerneopgaver er omfordelt til andre udvalg.

Kommunen består derfor af følgende politiske udvalg samt medlemmer i de enkelte udvalg. Du kan klikke på hvert enkelt medlem for at lære mere om, hvem de er:

Økonomiudvalget

Arbejdsområder:

 • Kommunens økonomi
 • At kommunens kassebeholdning er forsvarlig
 • Tilsyn med at økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med byrådets beslutninger
 • At bevillinger og rådighedsbeløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
  Kommuneplanlægning og koordinering af planlægningsopgaver
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Vedligeholdelse og drift af kommunale bygninger og anlæg
 • Boligvisitation
 • Borgerservice

Børn, Idræt og Familie

Arbejdsområder:

 • Skoler og fritidstilbud til skolebørn
 • Dagpasning
 • Ungdomsskoler og andre tilbud til unge
 • Det specialiserede børne- og ungeområde
 • Tilsyn og samarbejde med private institutioner, f.eks. børnehaver
 • SSP-arbejdet
 • Sundhedspleje
 • Kommunal tandpleje
 • Idrætsfremme
 • Folkeoplysning og tilskud på idrætsområdet
 • Idrætsanlæg og kommunale lokaler for foreninger og offentligheden ift. idræt

Udvikling, By og Land

Arbejdsområder:

 • Kommuneplan og lokalplaner
 • Byudvikling, byfornyelse og byplanlægning
 • Infrastruktur, veje, vejbelysning og trafiksikkerhed
 • Kollektiv trafik, herunder relationer til trafikselskaber
 • Byggesager
 • Naturpleje, grønne områder og vandløb
 • Optimering af anvendelsen af kommunens ejendomme
 • Miljølovgivningen
 • Vand-, spildevands- og varmeforsyning
 • Bæredygtighed, klimatilpasning og klima- og kystsikring
 • Ressource- og affaldsplanlægning, herunder drift af affaldsområdet

Beskæftigelse og Unge

Arbejdsområder:

 • Aktiv beskæftigelsesindsats
 • Aktiv socialpolitik
 • Integration og flygtninge
 • Tildeling af førtidspension
 • Boligstøtte
 • Produktionsskolen og den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 • Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)
 • Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Ældre, Social og Sundhed

Arbejdsområder:

 • Kommunale ydelser efter sundhedsloven, herunder hjemmepleje, plejecentre, madservice, hjemmesygepleje og omsorgsaktiviteter
 • Dag- og døgntilbud for børn og voksne med handicap og voksne med sociale behov
 • Botilbud eller støtte i eget hjem for voksne med særlige sociale behov 
 • Børn og unge under 18 år med handicap
 • Hjælpemidler
 • Midlertidige pladser og akuttilbud
 • Dagtilbud til borgere med demens
 • Misbrugsbehandling mv.
 • Tilsyn med kommunale og private tilbud på ældre- og sundhedsområdet
 • Koordinerende funktioner i forhold til sundhedsområdet og udviklingen af det nære kommunale sundhedsvæsen
 • Borgerrettet og patientrettet forebyggelse
 • Det frivillige sociale område – Eks. frivilligcentre
 • Forebyggelse og sundhedsfremme

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Arbejdsområder:

 • Biblioteker
 • Folkeoplysning og tilskud på kultur- og fritidsområdet
 • Musikskole
 • Fritidsundervisning
 • Kulturelle aktiviteter, kulturelle institutioner og tilskud inden for kultur
 • Erhvervsudvikling  og erhvervsfremme
 • Kommunale lokaler for foreninger og offentligheden ift. kultur og fritidsområdet
 • Samarbejde med frivillige og foreninger på kultur- og fritidsområdet
 • Udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Der er også to såkaldte tema-udvalg. Det er midlertidige udvalg, som ofte har helt specifikke opgaver. I Gribskov har vi følgende to udvalg:

Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 – Temaudvalg

Arbejdsområder:

 • Samordne de mange nuværende strategier i kommunen så det giver retning for kommunen med sigte mod 2030.
 • Engagere og involvere borgerne i det politiske og finde helt konkrete måder som styrker udvikling af lokaldemokrati.

Ældre og Udbud – Temaudvalg

Arbejdsområder:

Opgaven for udvalget falder i 5 hovedtemaer, som er:

 1. Visioner og udvælgelseskriterier
  Udvalget skal undersøge, hvilke visioner og ønsker der er til hjemmeplejen i Gribskov – både blandt politikere, borgere, pårørende og leverandører. Visionerne danner baggrund for de kriterier, der lægges til grund for udvælgelse af leverandører.
 2. Kvalitetsmodel og -krav
  Udvalget drøfter modeller og perspektiver for, hvordan der kan følges op på, om de politisk vedtagne kvalitetskrav faktisk leveres hos borgerne. Her vil udvalget komme ind på kontrol versus tillid, udvælgelse af kontrol- og kvalitetsparametre samt betragtninger om fordele og ulemper ved forskellige kvalitetsmodeller.
 3. Visitation
  Udvalget drøfter, hvordan der kan sammensættes en visitationsmodel, der tilgodeser behovet for gennemsigtighed i, hvordan der visiteres, så både borgere/pårørende, leverandører, myndighedsfunktionen såvel som politikere er trygge ved modellen.
 4. Organisering – udbudsmodel
  Udvalget drøfter konstruktioner for, hvordan der kan sammensættes en leverandørtilbudsvifte, der tager hensyn til kravet om frit valg for borgerne, samt i hvilket omfang der ønskes en kommunal leverandør.
 5. Samarbejds- og styringsmodel
  Udvalget drøfter, hvordan der kan sammensættes en model, der sikrer den bedst mulige dialog mellem kommunen og leverandørerne i tilfælde af usikkerheder om kvaliteten af de leverede ydelser. Hertil drøfter udvalget erfaringerne med den nuværende påbudsmodel, erfaringer fra Innovationspartnerskabet samt øvrige væsentlige erfaringer fra den nuværende kontraktstyring.

 

 

Giv din mening til kende: