Fond køber del af Rusland: Vil sikre området for fremtiden

Tekst: David Abildgaard/pressemeddelelse. Foto: Allan Gudio Nielsen, Fugleværnsfonden.

GRIBSKOV: Fugleværnsfonden har købt en god bid af Rusland i Nordsjælland. Der er i alt tale om 15 hektar jord, som fremadrettet skal bevares som et naturreservat for blandt andet området mange fugle.


Købet opfylder fondens overordnede mål om mere skov til fondens naturarealer. Rusland, er et unikt hedeområde beliggende ved Tegners Museum vest for Hornbæk.området udgør 14,76 hektar og er en del af Pandehave Å fredningen samt del af Natura 2000. Der er adgang via en offentlig skiltet sti, der betegnes Pandehavestien.

Stort potentiale
Købet er godt nyt til skovens fugle, som blandt andet består af tårnfalk, halemejse, spætmejse og spætter.

Der er tale om en skov der i mange år har fået lov at passe sig selv, så der er allerede gode levevilkår for fuglelivet. Stedet er en eftertragtet naturtype for Fugleværnsfonden:

En tårnfalk holder vagt på en af Tegners statuer. Foto: Jørgen Dam.

– Når vi køber et område som dette, er det for at kompensere for manglen på ældre skov i Danmark. Mange steder er denne naturtype efterhånden forsvundet, og det tager mange år at genoprette den. Vi sikrer, at den består, der, hvor vi kan. fortæller Kristian Dammand Nielsen, direktør for Fugleværnsfonden, i en udsendt pressemeddelelse.

Sikring af biodiversitet
Området får lov at udvikle sig på naturlig vis. Eksempelvis vil døde træer få lov at blive til gavn for insekter, svampe, planter – og dermed fugle. Der ønskes også en mere ekstensiv naturforvaltning af skoven, som i samarbejde med fredningsmyndigheden vil blive formuleret i en opdateret plejeplan.

Og som i de fleste andre af fondens naturreservater oprettes en frivillig arbejdsgruppe af lokale naturinteresserede til at varetage forskellige overvågnings-, formidlings- og naturplejeopgaver.

Tegners Museumspark er nabo til det netop købte naturområde. Foto: Arkiv.

Naturreservatet bliver nabo til det kendte Tegners Museum og Statuepark, der rummer smukke statuer placeret i det åbne hedelandskab med klitter, lyng og enebær. Her glæder de sig til samarbejdet med den nye nabo:

At få et naturreservat i forlængelse af den fredede Statuepark er den bedst tænkelige nabo, og vi ser mange muligheder for en spændende synergi, og i, at Statueparkens gæsters oplevelse bliver udvidet med mere fokus på natur. Indtil oktober måned har vi haft omtrent 66.000 gæster, så mange vil få glæde af dette. Gennem årene har jeg erfaret at en hel del passionerede fuglespottere er glade for at komme herude. Herudover er Statueparken en del af Kongernes Nationalpark, som i sagens natur har meget fokus på
naturoplevelser. Så dette tiltag ligger meget i tråd med hele stedets ånd. Vi glæder os meget,” fortæller Luise Gomard, direktør for Tegners Museum.

FIK DU LÆST: Regionen klar til at droppe planer om grusgrav ved Rusland

Naturreservatet vil være åbent for besøgende året rundt. På sigt vil Fugleværnsfonden afholde guidede ture og udarbejde informationsmateriale om stedet:

– Ligesom i vores andre naturreservater, er det vores håb, at vi på den måde kan formidle de naturværdier, der findes her, samtidig med at vi vil tage vare på det gode fugleliv”, siger Kristian Dammand Nielsen.

Rusland?
Rusland har været et fredet område i mange år og består primært af gammel løvskov (bøg og eg) suppleret med gran og fyr flere steder. Nogle steder er træerne mere end 150 år gamle.

Området har blandt andet yngel af grå fluesnapper, træløber og den lidt sjældnere korttået træløber. Derudover er området del af et større mosaiklandskab, hvor der forekommer tilgroet hede med lyng, enebær, mose, overdrev og eng.

Ude i det åbne område er der hedelærke og rødrygget tornskade, og på sigt vil sårbare fuglearter som broget fluesnapper måske kunne finde lysninger i skoven, der giver den mulighed for at yngle.

Købet er kommet i stand takket være Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdelinger i Nordsjælland og København, som har valgt at give 2,6 mio. kr. videre til Fugleværnsfonden fra en arv, som skulle anvendes til fordel for fuglene nord for København.

Vi er glade for at kunne bidrage til, at Nordsjælland får et naturområde, som vi kan sikre for eftertiden og som kommer fuglene og naturen mest muligt til gode, udtaler Luise Ekberg, forkvinde for DOF Nordsjælland og fortsætter:

– Vi har gennem en del år brugt området til vores fuglestemmekurser, fordi det
indeholder både ynglefugle og rastende trækfugle, som optræder i stort tal i kystområderne.

Fugleværnsfonden?
Fugleværnsfonden er den 3. største private forvalter af åbne områder i Danmark med rene naturformål. Fonden er etableret i 1966, som en selvstændig almennyttig fond med det formål at forbedre den danske natur med fokus på sårbare fuglearter. Det realiseres ved opkøb og naturgenopretning af naturområder, helt udenom politiske interesser.

Fondens opkøb finansieres primært af fugle- og naturinteresserede støtter i form af arv, større og mindre donationer samt i samarbejde med andre fonde, EU-tiltag og
kommuner.

Med køb af området i Rusland forvalter Fugleværnsfonden nu 1037 hektar fordelt på 23
naturreservater over hele Danmark.

Læs mere på www.fuglevaernsfonden.dk.

Skriv din kommentar her: