Kammeradvokat: Børnehave smed børn og mor ulovligt ud

Ifølge formanden for Gribskov Naturbørnehave har idyllen igen sænket sig over børnehaven efter at de opsagde en mor og hendes to børn med øjeblikkelig varsel. Tekst: David Abildgaard. Foto: Gribskov Naturbørnehave.

GRÆSTED: Det var ulovligt, da Gribskov Naturbørnehave tilbage i maj bortviste en mor og to børn med øjeblikkelig virkning. Det vurderer Kammeradvokaten, som kommunen har bedt give sin vurdering. Børnehavens juridiske rådgiver oplyser, at institutionen risikerede konkurs, såfremt moderen ikke blev opsagt.

(Opdateret 12. oktober: Artiklen er blevet opdateret med supplerende detaljer, der bedre præciserer enkelte dele i artiklen, blandt andet at personalets støtteerklæring til ledelsen ikke var for opsigelsen, men som reaktion på kritikken af normeringen. Kammeradvokaten er desuden nu citeret med et længere citat, så det mere tydeligt fremgår, at det kun synes fra sagen akter, at personalet i Gribskov Naturbørnehave har oplevet en mere konfliktoptrappende adfærd i det daglige fra Line Højdal.)

Der var ikke tilstrækkeligt lovligt grundlag, da Gribskov Naturbørnehave valgte at smide en forælder på porten, fordi bestyrelsen og personalet mente moderen var besværlig og konfronterende. Det slår en kammeradvokat hyret af kommunen fast i et notat sendt til kommunen.

FIK DU LÆST: Forældregruppe boykotter børnehave efter udvisning af fem-årig

“Gribskov Naturbørnehaves afgørelse af 16. maj 2019 om opsigelse af to søskendes institutionspladser var ikke lovlig”, skriver Advokatfimaet Poul Schmidt i sit notat.

Kommunen har bedt statens kammeradvokat redegøre for sin vurdering af, hvorvidt kommunen har kompetence til at behandle en klage fra en forælder over opsigelse af sine børn i en privat daginstitution, og – i så fald – om Gribskov Naturbørnehaves beslutning om at opsige to søskende uden varsel var lovlig og dermed forsvarlig.

Line Højdal har nu kammeradvokatens vurdering på, at Gribskov Naturbørnehaven brød loven, da de smed hende ud. Foto: Privat.

Forkert at opsige børn uden varsel
Kammeradvokaten har især lagt vægt på, at det kræver ganske særlige tilfælde, før en daginstitution kan opsige et barn, og at opsigelsen ikke ifølge hans opfattelse indeholdt et varsel, men i stedet blev effektueret med øjeblikkelig virkning.

Kammeradvokaten slår i sit 16 sider lange notat fast, at Gribskov Kommune har tilsynspligt i sådanne sager.

“Gribskov Kommune har tilsynspligt over for Gribskov Naturbørnehave, og denne tilsynspligt omfatter også institutionens afgørelser om opsigelse af institutionspladser efter dagtilbudslovens § 29”, konkluderer advokaten.

En mail startede stor-drama
Hele balladen i børnehaven har sit relative uskyldige ophav i en bekymringsmail, som en af institutionens forældre og medlem i bestyrelsen, Line Højdal, sendte d. 18. marts 2019 til institutionslederen i Gribskov Naturbørnehave.

I mailen, som blev afsendt fra Line Højdals bestyrelsesmail, oplyste hun, at der var for lille bemanding til børnene:

“I fredags da jeg hentede Sif ca. kl 14.40 var der 28 børn og kun 2 voksne!! Det er simpelthen bare ikke ok efter min mening”, skrev hun og kom med eksempler på, hvordan en pædagog havde været alene med cirka 23 børn, mens to ballademagere rendt rundt i køkkenet uden opsyn.

“På en plads i garderoben sad en dreng og græd, på trappen sad en dreng og græd og lydniveauet på legeværkstedet – ja det var uudholdeligt og ikke rimeligt for hverken ansat eller børn”, konkluderede hun i sin mail.

Mailen blev ikke vel modtaget og blev startskuddet på en længere mailen frem og tilbage. Det umiddelbare svar på bekymringsskrivelsen inkluderede en indkaldelse til et møde:

“Du er indkaldt som forældre [sic] og ikke som bestyrelsesmedlem, da jeg opfatter din mail som en klage fra en forældre. Dette tager jeg meget alvorligt og vil meget gerne forventningsafstemme og fortælle dig, hvorfor sådanne situationer kan opstå”, lød det blandt andet i svaret fra institutionslederen, der også valgte at inkludere personalets tillidsrepræsentant i mødet.

Line Højdal fastholdt i et retursvar, at hun havde sendt mailen som bestyrelsesmedlem og ikke forælder, men lige meget hjalp det.

Det hele konkluderede i, hvad advokaten betragter som en klar lovoverskridelse, da børnehavens bestyrelse d. 16. maj 2019 valgte at opsige Line Højdals to børn uden den 1 måneds varsel som ellers er kravet – en udsmidning som Line Højdal til Netavisen Gribskov oplyser stadig har konsekvenser for især hendes ældste datter.

– Det er noget, der stadig går hende på, især når der er noget, hun ikke længere kan være med til, forklarer Line Højdal, der på et tidligt tidspunkt valgte at involvere en advokat i sagen.

Kommunen gør ikke mere
Kort før opsigelsen havde kommunen arrangeret et mæglingsmøde parterne imellem. Mødet gik ikke godt. På mødet deltog Line Højdal og hendes bisidder, advokat Thomas V. Bonner, samt institutionens leder og bestyrelsesformand Tue Villebro. Mødet blev ledet af en ansat fra kommunen.

Mødet har desværre ikke et officielt referat. Samme dag blev Line Højdal opsagt fra børnehaven.

Selve den oplevelse kan du læse en beskrivelse af her: Forældregruppe boykotter børnehave efter udvisning af fem-årig.

Kommunen har valgt ikke at gøre mere i sagen om opsigelsen af Line Højdal, men kommunen anerkender, at de har tilsynspligten, også over for private institutioner:

“Gribskov Kommune foretager sig ikke yderligere i sagen, men tager til efterretning, at tilsynspligten også omfatter private institutioners afgørelser om opsigelse af institutionspladser efter dagtilbudslovens § 29. Det skal nævnes, at Gribskov Kommune allerede på et uanmeldt tilsynsbesøg den 22. maj 2019 har bedt Gribskov Naturbørnehave om at præcisere sine vedtægter vedrørende opsigelse af institutionspladser”, skriver kommunen som svar i en mail sendt til både institutionen og Line Højdal.

Støtteerklæring, Gribskov naturbørnehave
Der var omvendt stor personaleopbakning til ledelsen, som det fremgår af en støtteerklæring, ansatte i Gribskov naturbørnehave hængte op i børnehaven 4. april 2019 et par måneder før opsigelsen blev en realitet. (Opdateret 12/10: billedtekst tilrettet for bedre at reflektere, at støtteerklæringen ikke er som støtte for selve opsigelsen, men i stedet en reaktion på den indledende kritik af normeringen, red.) Foto: Privat.

Forældre i opråb
Beslutningen om at smide de to små børn på porten vakte opsigt og forargelse blandt flere af institutionens andre forældre. Kort efter gik en gruppe forældre sammen om en protestskrivelse. Brevet blev sendt til forældrene, personalet, institutionsbestyrelsen, rådhuset og forældrebestyrelsen. I brevet, som havde mere end 20 medunderskrivere, stod der blandt andet:

”Der er intet i den samlede sag, som understøtter argumentet for opsigelsen. Sagen har angiveligt ført til et dårligt arbejdsklima i institutionen, hvilket kun kan tilskrives institutionsbestyrelsens og ledelsens gentagne optrapning af konflikten”.

Lige meget hjalp det.

Advokat: Grundløs udsmidning
Line Højdals børn er i dag placeret i en anden institution, og det har ikke været gavnligt for børnene, mener hun. Kammeradvokaten mener da heller ikke, at børnehaven handlede på børnenes vegne, da bestyrelsen smed moderen ud, særligt ikke med tanke på, at børnenes tarv bør komme i første række:

“Det følger således af afgørelsen […] at opsigelsen […] ikke er truffet af hensyn til børnenes bedste”, skriver advokaten i et vanligt kancelliersprog.

Advokaten understreger dog, at der kan være ‘ganske særlige tilfælde’.

“Der kan således opstå situationer uden for de opregnede tilfælde, som kan begrunde en opsigelse”, begrunder han.

Kammeradvokatens påpeger dog, at der skal særdeles gode grunde til, før en forælder kan opsiges under kategorien særlige forhold. Advokaten kan dog ikke komme på en grund, hvor der skulle være en lovlig grund til børnehavens handlemåde:

“De samarbejdsproblemer, der opstod mellem Line Højdal og Gribskov Naturbørnehave, er efter min opfattelse ikke omfattet af en af de ovennævnte – lovlige – opsigelsesgrunde. Det bemærkes, at opsigelsen af Line Højdals børn ikke på det foreliggende skriftlige grundlag – herunder på baggrund af begrundelsen i opsigelsen af 16. maj 2019 – kan antages at være begrundet af hensyn til børnenes bedste”, skriver advokaten.

Og skulle der endelig være særlige forbehold for en opsigelse, så går det ikke at gøre det uden varsel. Børnehavens egne bestemmelser er da også ganske tydelige på det område og siger, at der skal være mindst en måneds varsel. Eller som advokaten formulerer det:

“Det er min vurdering, at det ikke er i overensstemmelse med det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, at opsigelsen blev effektueret med øjeblikkelig virkning, og at opsigelsen allerede af denne grund er ulovlig.”

For at komme til den beslutning havde advokaten gennemlæst de mange mails, der var blevet sendt frem og tilbage. Advokaten kunne heller ikke finde nok til at konkludere, at Lise, som børnehaven påstår, har ageret så tilpas voldsom til at retfærdiggøre en øjeblikkelig udsmidning:

“På det foreliggende skriftlige grundlag er jeg derfor mest tilbøjelig til at mene, at Line Højdal ikke har udvist en sådan adfærd, som kan begrunde en opsigelse af hendes to børn fra naturbørnehaven”, konkluderer han.

Dog, skriver advokaten:

“Det synes dog at fremgå af materialet i sagen, at personalet i Gribskov Naturbørnehave oplevet en mere konfliktoptrappende adfærd i det daglige fra Line Højdal, end hvad der fremgår af det skriftlige materiale”, og “at en afdækning heraf alene kan ske ved mundtlige forklaringer fra personalet og eventuelt Line Højdal”.

Det er dog i sidste ende børnehavens opgave at løfte bevisbyrden, understreger kammeradvokaten.

Advokaten understreger også, at hans konklusioner blot er vurderinger, og at de er truffet på baggrund af materiale udleveret af kommunen.

Ifølge børnehavens bestyrelsesformand og dennes juridiske rådgivere er de ikke blevet kontaktet for at give deres version af sagen. Line Højdal oplyser til Netavisen Gribskov, at hun heller ikke er blevet kontaktet af Kammeradvokaten.

Børnehaveformand: Vi har en anden holdning
Kammeradvokatens vurdering er netop så: En vurdering. Det understreger Gribskov Naturbørnehaves bestyrelsesformand Tue Villebro, der har konsulteret med andre advokater som vurderer sagen anderledes.

– Man kan sige det på den måde, at kammeradvokaten ikke har alle dokumenter i sagen. Kun kommunens, forklarer Tue Villebro, som understreger at han ikke er blevet kontaktet med henblik på at give sit besyv med:

– Vi har ikke på noget tidspunkt været vidende om, at kammeradvokaten så på sagen og har ikke bidraget til den, så vi er ikke blevet hørt, forklarer han og oplyser, at bestyrelsen i stedet har fulgt juridisk bistand fra SPIA, et privatejet administrationsselskab for selvejende og private institutioner.

– De har en anden udlægning, og den rådgivning har vi fulgt, forklarer Tue Villebro.

Han er også uenig i Kammeradvokatens vurdering i, at børnehaven ikke skulle have tænkt på børnenes tarv.

– Det har vi gjort hele vejen, især har vi taget hensyn til alle de andre børn. Man kunne jo risikere, at der ikke længere var nogen til at passe på børnene, hvis de ansatte sagde op eller meldte sig syge. Det oplevede vi. Det var en virkelig vanskelig situation, begrunder han.

– Og arbejdsmiljøet har altså ingen problemer længere, fortsætter han og oplyser desuden, at børnehaven har nedsat et såkaldt vedtægtsudvalg for at sikre sig mod lignende situationer i fremtiden.

– Det har skulle se på uklarheder omkring opsigelser af børn, og det har de arbejdet med lige siden. Den skal behandles på den ordinære generalforsamling 27. oktober, siger Tue Villebro og tilføjer:

– Det er også vigtigt at bemærke, at Gribskov Kommune ikke agter at gøre noget ved sagen. Kammeradvokaten udtaler, at kommunen har ansvar for at udøve tilsyn og at sige, når vi gør noget, vi ikke må, understreger formanden.

Branchedirektør bakker op om børnehave
Netavisen Gribskov har taget kontakt til selskabet SPIA, som har til opgave at rådgive private institutioner. Selskabet anbefalede børnehaven at opsige moderen og hendes to børn med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsen havde intet andet valg, lyder begrundelsen fra direktøren:

– Det er en konflikt, der er optrappet over en længere periode, og hvis ikke bestyrelsen havde truffet den beslutning, var medarbejderne blevet sygemeldt med stress eller sagt op. Og står man uden medarbejdere som privat institution, så risikerer man at gå konkurs, forklarer direktør i SPIA, Annette Foltmann.

Hun understreger desuden, at Kammeradvokaten langt fra har haft det fulde billede.

– Kammeradvokaten har truffet sin afgørelse på nogle få skriftlige bilag, så derfor er sagen ikke oplyst til fulde. Så på det forelæggende grundlag har kammeradvokaten ret i sin vurdering, men der er meget mere i sagen, end hvad der fremgår her, forklarer direktøren og uddyber:

– Kammeradvokaten burde have kontaktet formanden og vendt hver en sten i sagen, for hvis alt kom frem, så ville det fremgå tydeligt, at der ikke tale om et ulovligt forhold. Han har kun set toppen af isbjerget, forklarer Annette Foltmann.

Kammeradvokat?
Kammeradvokaten er statens faste advokat. Kammeradvokaten er derfor ikke en statslig institution, men et advokatfirma der gennem Finansministeriet har aftale med staten om at levere advokatydelser til centraladministrationen.

Skriv din kommentar her: