Læs den her: Rapporten som fældede Attendo

GRIBSKOV: Netavisen Gribskov har fået adgang til den tilsynsrapport, der er årsag til, at Attendo har fået endnu et rødt påbud af kommunen. Vi bringer her en oversigt over konklusionerne, der både viser positive og negative sider af den kommunale sygepleje.

Det står ikke overraskende, især ikke efter de mange skriverier de seneste to år, sløvt til med kvaliteten af kommunens sygepleje. Det fastslår en rapport fra revisionsfirmaet BDO, der på vegne af Gribskov Kommune har gennemført et uanmeldt tilsyn i Attendos’ afdelinger i Gilleleje, Græsted og Helsinge.

I rapporten bliver der både fremhævet positive og negative forhold, men især de negative har vejet tungt nok til at udstede et kritisk påbud til Attendo, der snarest muligt skal redegøre for borgmesteren, hvordan der bliver rettet op på kvaliteten og sikret nok kvalificeret sygehjælp til kommunens visiterede borgere.

Læs også: Borgmester efter nyt påbud til Attendo: De er på tynd is

Først det positive
På den positive side har tilsynet bekræftet, at der er blevet arbejdet målrettet og konstruktivt på at følge op på tilsynets anbefalinger fra 2016. Der er også iværksat kvalitetsforbedringer på dokumentationsområdet, som ellers har fået en del kritik med på vegen.

Der er også kommet nye metoder i forhold til læring og forståelse for dokumentationsarbejdet og der er kommet løbende kvalitetskontroller og en målrettet ansvarsfordeling, når det gælder dokumentation af medicin og andre forhold hos de visiterede borgere.

Attendo er også i gang med en rekrutteringsproces, som skal give flere sygeplejersker, og der arbejdes mindre i teams for at sikre bedre kontinuitet i leveringen og et øget kendskab til borgerne.

Der er desuden planlagt faste møder med medarbejderne flere gange ugentligt, hvor de øver sig med at bruge et såkaldt triangeringsredskab til at sikre, at borgerne får den rette indsats.

Så der er flere positive ting at spore for Attendo, lyder det i rapporten.

“Det er således tydeligt at spore, at der er sket et kvalitetsløft bredt på mange områder. Der vurderes
dog, at der fortsat er væsentlige mangler på enkeltstående områder i to afdelinger og at der i en afdeling er væsentlige mangler, som forekommer bredt over flere af tilsynets målepunkter.”, fastslår rapporten i en delkonklusion over de positive sider af virksomhedens drift.

Medarbejderne vurderes desuden til generelt at være kompetente med kendskab til den sundhedsfaglige dokumentation, og god indsigt i borgernes behov for pleje og omsorg samt hjælpen til praktisk støtte. Tilsynet finder også, at medarbejderne fagligt er i stand til at redegøre for deres observationer og handlinger i forhold til medicinering og dosering.

Borgerne oplever også generelt tryghed i forhold til hjælpen til medicinhåndteringen. En borger giver dog udtryk for, at hun ikke finder, at medarbejderen indsats har skabt tryghed.

Borgerne oplever, at der generelt er sammenhæng mellem den hjælp, som borgeren har behov for, og den hjælp, som borgeren får tilbudt af Attendo. Flere borgere påpeger gode relationer og tilfredshed med den faste medarbejder.

Der nævnes dog fra flere borgere, at kontinuiteten i leveringen kunne være bedre. Borgerne oplever generelt tilfredshed med kvaliteten i den personlige pleje og hjælpen til praktisk støtte, men påpeger, at kvaliteten af leveringerne inden for det sygeplejemæssige område er meget svingende. To borgere fremhæver blandt andet episoder, hvor sygeplejerskerne (vikarer) ikke kunne udføre de sygeplejefaglige opgaver i hjemmet.

Borgerne oplever generelt, at de har forbedret eller vedligeholdt deres funktionsniveau efter at have
modtaget et rehabiliterende tilbud. Borgerne kender formålet med hjælpen, og er bevidste om, at det
er en afgrænset periode hjælpen leveres i.

Den daglige kommunikation med medarbejderne oplever borgerne som værende respektfuld og anerkendende.

Så det negative
Alle de positive ord er dog ikke meget værd i en situation, hvor en enkelt fejl kan resultere i en død borger. Og en af de væsentlige mangler i sygeplejen finder vi på medicinområdet, hvor der i rapporten er konstateret flere uoverensstemmelser, fejl og handlinger, som ikke efterlever Sundhedsstyrelsen retningslinjer på området.

“På kompetence/delegerings-områder, hvor der konstateres, at der ikke altid er overensstemmelse mellem sygeplejeopgavernes kompleksitet og de anvendte ressourcer”, står der i rapporten, der især peger på to borgere der befinder sig i et ustabilt forløb og hvor tilsynet konstaterer, at medarbejderne ikke besidder de rette kompetencer.

Også det sygeplejefaglige niveau er under kritik. Her er der fundet, at Attendo vitterligt bruger ukvalificerede vikarer i sygeplejen, som det er blevet påpeget fra tidligere ansatte og modtagere af sygeplejen her på netavisen flere gange, men som er blevet afvist af Attendo.

Der mangler især tilstrækkelig oplæring, og vikarerne er derfor ikke bekendte med flere af de opgaver, som de skal udføre hjemme hos borgerne.

Den sundhedsfaglige dokumentation har også fortsat steder med plads til forbedring. Kvaliteten af døgnrytmeplanerne, altså en beskrivelse af hvordan den visiterede hjælp skal leveres gennem døget, er for eksempel af så varierende kvalitet, at det bliver fremhævet i rapporten.

Der er også fundet handleplaner, som ikke er evalueret i forhold til, hvordan og i hvilken grad indsatsområdet eller målet er opnået.

“Desuden ses i forhold til en afdeling, at der mangler oprettelse af relevante handleplaner, for eksempelvis på blodfortyndende behandling, kompressionsbehandling, medicinadministration og demensproblematikker.”

Tilsynet ude hos borgerne har også vist, at en borger, som ikke er i stand til at tage hånd om sin situation på grund af kognitive udfordringer, mangler opdaterede registreringer i journalen i form af handleplaner eller anden dokumentation, som viser hvilken indsats der er iværksat i hjemmet.

I det hele taget fremstår de sygeplejefaglige vurderinger med varieret kvalitet, og der er fundet flere tilfælde, hvor der ikke har været en tydelig nok sammenhæng til de aktuelle handleplaner og medicinlister.

Fakta
Har du fået mod på at læse alle 29 sider i rapporten, så kan den læses i sin helhed ved at klikke på følgende link: Tilsynsrapport, BDO.

Herunder er en kort redegørelse over hver af de tre Attendo-afdelinger i Gribskov.

HELSINGEGILLELEJE

GRÆSTED

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tip os!

Powered by Vejreti.com