Miljøklagenævn indbyder til besigtigelse af Keldsø-området: Bør området fredes?

GRIBSKOV: Miljø- og Fødevareklagenævnet afholder besigtigelse og offentligt møde i forbindelse med behandlingen af sagen om fredning af Keldsø-området i Helsingør og Gribskov kommuner.

Fredningsnævnet for Nordsjælland traf tilbage i 2018 afgørelse om at gennemføre en fredning af det såkaldte Keldsø-område på ca. 308 ha. Turen er derfor nu kommet til, at Miljø. og Fødevareklagenævnet skal tage stilling.

Fredningen er centralt placeret i kommunen. Klik for større version.

“Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen navnlig for at sikre og forbedre det egnskarakteristiske åbne landskab ved Keldsø-området med enge, moser, overdrev og småsøer”, oplyser Miljø- og Fødevareklagenævnet, som derfor nu skal tage stilling til, om området skal fredes.

Besigtigelse
Det sker ved, at området først skal besigtiges. Turen er offentlig og vil finde sted tirsdag den 21. september fra kl. 9.30.

Kortudsnit

Mødestedet. Klik for større version.

Mødestedet er krydset mellem Klostermarksvej og Frederiksværksvej, 3230 Græsted, som er markeret på kortudsnittet. Nævnet vil både foretage besigtigelsen til fods og fra bus. Deltagere i besigtigelsen sørger selv for transport i området.

Offentligt møde
Der vil også være et offentligt møde. Det finder sted onsdag den 22. september kl. 09 på Hotel Bretagne, Sauntevej 18, 3100 Hornbæk.

Miljø- og Fødevareklagenævnets sekretariat oplyser, at tilmelding til mødet skal ske på lenyf@naevneneshus.dk senest den 13. september 2021.

Keldsø-området?
Keldsø-området ligger mellem Rusland i nord, Snævret skov i vest, Klosterris Hegn i øst og Esrum Sø syd for, her dog adskilt af intensivt opdyrkede marker. Keldsø-området betragtes af Danmark Naturfredningsforening som en central brik, der sammenbinder vigtige nordsjællandske naturområder.

Området var indtil en gang i sidste halvdel af 1800-tallet blot en mindre sø som dog tidligt blevet udgrøftet og anvendt til både høslæt og afgræsning.

Gamle kort over området viser, at der også blev gravet tørv, og flere af disse gamle tørvegrave står i dag med vandfyldte overflader, særligt i den østlige del af området.

Midt i 1960’erne er der blevet installeret en pumpe for at effektivisere dræningen af den gamle søbund og de omliggende arealer. I en årrække blev området dyrket, dog uden
større succes, hvilket luftfotos fra engang i 1950’erne viser. Gennem mange år har området
derfor henligget med græs, og afgræsses i dag af kreaturer.

DN har længe ønsket dette store sammenhængende landskab fredet.

“Området har store både landskabelige, geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, og udgør en vigtig naturmæssig og rekreativ brik imellem andre fredede eller på anden måde beskyttede områder”, oplyser DN i sit fredningsforslag fra 2016.

Tanken er, at en fredning vil give landskabet og naturen en varig beskyttelse, “som hverken Planloven eller de generelle bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven yder, således at området fortsat fremtræder åbent uden udsigtsforstyrrende tilplantninger, skæmmende byggerier, tekniske anlæg eller råstofgravning”, som DN formulerer det i sit fredningsforslag.

Området ejes af 24 private lodsejere, som tilsammen ejer 307,74 ha. De resterende 0,23 ha ejes af hhv. Gribskov Kommune og Helsingør Kommune.

RELATERET LÆSNING

https://www.netavisengribskov.dk/fredningsnaevn-freder-303-hektar-omkring-keldsoe/

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TV Nordkysten

Tip os!

Powered by Vejreti.com