Ny kommuneplan på vej i høring: Borgerprotester har gjort indtryk

Tekst: David Abildgaard. Grafik: Gribskov Kommune, kommuneplan 2021-33.
GRIBSKOV: Byrådspolitikerne er i gang med at behandle den kommende kommuneplan, som snart skal ud i offentlig høring. En række indledende høringssvar har dog peget på flere problemer, som har fået kommunen til at lave en række nye anbefalinger til politikerne.

En ny kommuneplan er godt på vej gennem det politiske system. Planen skal gælde for årene 2021-33. Kommuneplanen sætter kursen for kommunen udvikling 12 år af gangen, og det er blandt andet i denne plan det for eksempel besluttes, hvor der skal være ny byudvikling, hvor der kan være detailhandel og hvilke landskaber og natur som der skal bevares og tages særligt hensyn til.

Kommuneplanen er derfor vigtig i den politiske proces. Den er ikke bindende for borgerne i Gribskov, men bruges af byrådet ved sagsbehandling af ansøgninger. Den udstikker så at sige retningslinjerne på et overordnet plan, mens en lokalplan går ned i langt større detaljer for de enkelte af kommunens lokalområder.

Bekymrede borgere
Men den kommende kommuneplan har en række problemer, lyder det både fra borgere, politikere og foreninger. Det fremgår blandt andet af de indledende høringssvar, som kommunen har indhentet før den offentlige høringsfase går i gang for at få en fornemmelse for responsen.

Forhøringen har blandt andet givet anledning til en række foreslåede ændringer, som byrådet senere på året skal tage stilling til.

Følgende liste er en række forslag fra kommunen til de lokale politikere efter at have læst høringssvarene. Vi opremser en række ændringsforslag herunder samt årsagen til ændringsforslaget.

Boliger til Bymose Hegn
Hotel og Kursuscenteret ved Bymose Hegn har et område til offentlige formål. Dette område foreslås ændret, så der bliver mulighed for at planlægge for boliger.

Forslag: Området ved Bymose Hegn ændres fra offentligt formål til boligformål.

Bekymring: Flere høringssvar opponerer mod, at området udstykkes til boligformål. “Der henvises til trafikale forhold og parkeringsmuligheder. Yderligere opfordres der til at arealet udlægges som bypark grundet den rekreative værdi”, skriver kommunen i en hvidbog over høringssvarene.

Byudvikling Ved Skoven 3-7
Ejer af ‘Ved Skoven 3 og 5’ har søgt om at overføre ejendommene til fremtidig byzone, så der kan opføres boliger. Ved skoven 3 og 7, omkranser ‘Ved skoven 5’, der også ligger i
landzone. Mellem Ved skoven 3 og Ved Skoven 7 går en sti. Ejendommen er beliggende midt i Helsinge, grænsende op til kursuscenteret Bymosehegn og spejderhytte.

Forslag: Planerne om at starte byudvikling på Ved Skoven 3, 5 og 7 i Helsinge reduceres væsentligt til et areal på ca 0,6 ha i den vestlige del af Ved Skoven 3.

Årsag: Høringssvarene peger på, at området har en høj rekreativ værdi og flere naturværdier. “Området er samtidig et bindeled til Høbjerg Hegn.”

RELATERET LÆSNING:

DEBAT: Nej tak til nye boliger på bekostning af eksisterende naturområde

Fremtidig byudvikling til boliger i Nejlinge
Området er beliggende i den østlige del af Helsinge, syd for landsbyen Nejlinge, der i
praksis hænger sammen med Helsinge By. Arealet er afgrænset, så det alene er er den del af arealet der udenfor skovbyggelinjen der foreslås udlagt til fremtidig byzone. Arealet er
på ca. 2 hektar, og ejer har foreslået at arealet udlægges til byudviklingsområde.

Der er ikke taget stilling til hvor mange eller hvilken typer boliger, der kan planlægges
på arealet.

Forslag: I Nejlinge indsættes bestemmelser, så der alene kan opføres åben-lav eller nord-syd orienteret tæt-lav bebyggelse.

Årsag: “Der udtrykkes en klar bekymring omkring de trafikale forhold, hvis området udlægges til boliger. Det påpeges at mange vil være berørt af at miste udsigt og udsyn til skoven.”

Fremtidig byudvikling i Ramløse Øst
Gribskov Kommune har solgt byudviklingsområder ved Ramløse Øst. Køber vil også
gerne udvikle matr. nr. 7c for at skabe bedre sammenhæng i området. Gribskov Kommune foreslår, at matriklen derfor udlægges til fremtidig byzone. Arealet er på 6,6 ha.

Der er ikke taget stilling til hvor mange eller hvilken typer boliger, der kan planlægges
for på arealet.

Forslag: I Ramløse Øst 3 (rammeområde 7.B.09) indsættes bestemmelser om, at der ved bebyggelsesplan skal tages hensyn til landskabelige og kulturhistoriske værdier

Årsag: “Indsigelsen begrundes ud fra en lang række punkter. Herunder at en overførsel fra landzone til byzone vil være i strid med regionalplanens beskyttelse af området, som beskyttelsesområde med værdifulde landskaber. Der påpeges at sagen i givet fald skal forelægges i naturklagenævnet. Dette høringssvar er underskrevet af 61 borgere.

RELATERET LÆSNING:

Virksomhed vil bygge single-venlig bydel i Ramløse

Ubebygget område i Esbønderup til boligformål
Ejeren af matrikel 19c, Kirke Esbønderup by, har søgt om ændring af sin ejendom fra
erhvervsområde til boligområde. Området er ubebygget, men ligger i byzone. Arealet
grænser op til et ubebygget byudviklingsområde, samt Gydevej 15 og 17.

Der er ikke taget stilling til hvor mange eller hvilken typer boliger, der kan planlægges
for på arealet.

Forslag: At en del af et ubebygget erhvervsområde i Esbønderup ændres til boligformål med mulighed for at opføre åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

Ændring i Esbønderup fra erhvervsformål til boligformål berører
følgende matrikler:
– 19c Kirke Esbønderup by, Esbønderup
– 1af Kirke Esbønderup by, Esbønderup

Høringssvar: “Der gøres opmærksom på manglende orientering til grundejerforeningerne. Ligeledes påpeges det, at ejerne af matrikel 1a og matrikel 19a ikke har ønsket matriklerne ændret fra landzone til byzone. Der henvises til at erhvervsområdet 6.E.01 har status som naturbeskyttelsesområde og at erhvervsområdet 6.E.01 ligger delvist indenfor skovbyggelinjen.”

“Der udtrykkes yderligere bekymring for de trafikale adgangsveje, da de nuværende forhold ikke er optimale. Der ønskes at bevare et stendige og Evighedstræ i
fremtidig planlægning
“.

Mere erhverv til Stæremosen Syd
Gribskov Kommune foreslår at ændre i afgrænsningerne for det fremtidige erhvervsområde ved Stæremosen for give bedre arrondering og sammenhæng til erhvervsområdet Stæremosen. En mindre del sydøst for Gilleleje ændres også, så det bliver en del af erhvervsområdet.

Forslag: Rammeområde 2.E.04, Stæremosen Syd, omplaceres, som foreslået i forhøringen.

Årsag: “Der forlægger en anmodning for jordstykke (89AK) vil blive udlagt til erhvervsudstykning. Der ønskes yderligere at jordstykke 89 AL samt 3 B også kan udlægges til enten erhvervsudstykning eller til boligudstykning, eller en kombination af begge i forbindelse med revidering af kommuneplan.”

Dropper omfartsvej ved Mårum
I den nuværende kommuneplan for 2013-25 er der beskrevet et ønske om en ny vej nord
om Mårum.
Vejføringen er ikke endeligt fastlagt, og Gribskov Kommune foreslår at retningslinjen og arealreservationen til vejen fjernes i Kommuneplan 2021-33.

Forslag: Reservation af areal til omfartsvej ved Mårum fjernes

Årsag: “Der udtrykkes en undren over fjernelse af reserveret areal til omfartsvej ved Mårum. Kommunens positive udvikling giver udfordringer for Mårum, som er svært
belastet af tung trafik fra Helsinge og Græsted. Der ytres et ønske om en cykelsti forbindelse til Græsted.

Ændring af bymidten i Gilleleje
I Gilleleje foreslår kommunen at reducere bymidteafgrænsning i Gilleleje med området syd for Kystvej og ved Gillelejehallen/Bøgebakken.

Desuden foreslås det, at udvide Gilleleje bymidte med området vest for Gilleleje havn, hvor der i forvejen er mange bylivsskabende funktioner, som f.eks. restauranter.

Forslag: At forslag til bymidte-afgrænsningerne i Gilleleje fastholdes som i for-høringen.

Høringssvar: “Gilleleje Lokalråd undrer sig over den ”Ny afgrænsning af bymidten i Gilleleje”. Dette understøttes af mange andre høringssvar. REMA 1000 understreger den forudgående dialog med Gribskov Kommune omkring projektet og henviser til en udarbejdet og gennemgribende undersøgelse af effekterne for trafikafviklingen, handelslivet og bymiljøet ved at flytte den eksisterende REMA 1000 i Gilleleje til den angivne placering”.

“Yderligere er flere imod den nye bymidte afgrænsning. Der er et ønske om flere parkeringspladser.”

“Gilleleje Havn gør indsigelse mod, at en del af havnens område mod vest indgår i bymidten.”

“Gilleleje Havnelaug er interesseret i at fastholde den planmæssige status, som havnens områder har nu, i henhold til den nuværende kommuneplan. Generelt udtrykkes undren over de udlagte arealer i den vestlige del af havnen, og hvilke udviklingsmulighederne det kan indbefatte. Yderligere ønskes et svar på om der ønskes reduktion af den aktuelle og aktive fiskerihavns funktionsmuligheder i de nye bymidteområder. Der ønskes ingen statusændringer i ”Det Gamle Gilleleje”. Der henvises til at arealerne ved Havhøkeren,
Kanalvej, Havnevej og Nordre Havnevej (d), fortsat bør være styret af den bevarende lokalplan 15.31. Yderligere ønskes en klar definition af hvad
Bymidte indbefatter.”

RELATERET LÆSNING:

REMA vil have supermarked ved Gilleleje Hallen – Bakkeselskab siger OK

Reduktion af arealer til byudvikling i Græsted Syd
Forslag: Der udtages et areal på 30,5 ha ved Græsted, som ikke længere kan planlægges til byudvikling, som foreslået i for-høringen.

Årsag: Det skyldes, at kommunen gerne vil lave nye byzoner i området, men ifølge lovgivningen kræver det, at kommunen udtager andre nuværende byzonearealer med mindre kommunen altså kan redegøre for et yderligere behov.

Det kan kommunen ikke og foreslår derfor, at dele af de nuværende byudviklingsarealer ved Græsted Syd og Breddam udtages af kommende kommuneplan, således at andre arealer i kommunen kan udpeges.

For-høringssvar: “Generelt er der positive tilbagemeldinger på at arealerne reduceres. Der gøres opmærksom på, at en stor gruppe borger har udtrykt netop denne placering for
kommunens nye sundhedshus, og er forargede over at Græsted syd fjernes fra kommuneplanen”.

FAKTA: Læs høringssvar og kommuneplan her
Dele af Forslag til Kommuneplan 2021-33 har været i offentlig for-høring fra den 3. december 2020 til den 3. januar 2021.

Den offentlige høringsperiode er endnu ikke fastlagt, men skal vare i mindst 8 uger. I høringsperioden afholdes der et borgermøde. Såfremt forsamlingsforbuddet stadigt gælder, afholdes mødet som et virtuelt borgermøde.

Vil du gerne se en oversigt over alle ændringsforslagene i for-høringen, så kan du hente følgende pdf-dokument:

For-høring, kommuneplan 2021-33 (20 sider)

Vil du gerne læse alle de indledende høringssvar igennem, så kan du downloade følgende pdf-dokument til computeren eller mobilen:

Hvidbog, Vurdering af høringssvar til for-høring af dele af Forslag til Kommuneplan 2021-33 

Du kan også læse hele forslaget til den kommende kommuneplan. Det er et digert værk på over 800 sider, men den er opdelt i emner og områder, som gør den lettere at gennemgå:

Forslag til kommuneplan 2021-33

4 KOMMENTARER

Leave a Reply