Regionen klar til at droppe planer om grusgrav ved Rusland

Tegners Museumspark er nabo til det netop købte naturområde. Foto: Arkiv.

GRIBSKOV: Region Hovedstaden er klar til at droppe planerne om at grave efter råstoffer klods op af Rusland og Tegners Museum. Til gengæld har regionen fundet to nye områder, et af dem klods op af Høbjerg.

Både Region Hovedstaden og kommunen er enige om, at det ikke kan svare sig at placere en grusgrav klods op af Rusland. Regionen peger nu på to nye graveområder i Ammendrup og Dronningmølle samt et nyt interesseområde i Laugø.

Regionen vurderer, at området ved Dronningmølle ikke kan indgå i det kommende forslag til Råstofplan 2020, “da påvirkningen af de kulturhistoriske- og landskabelige værdier vil være væsentlige, og at det ikke er muligt at opstille tilstrækkelige afværgeforanstaltninger”. Dermed dropper regionen planerne om at grave ved Rusland.

Hvad med Høbjerg?
Et andet oplagt mål er at udvide et område ved Høbjerg By, hvor der i forvejen graves lystigt. Det påtænkte område fremstår i dag som landbrugsareal og huser en enkelt landejendom. Ikke langt derfra er landsbyen Høbjerg.

Den røde boks signalerer det foreslåede område, hvilket pt. huser Bavnehøj.

Regionen vurderer her, at en udvidelse af det nuværende graveområde, kan have en væsentlig indvirkning vedrørende bortgravning af beskyttet dige samt gener ved indvinding tættere på beboelserne i landsbyen Høbjerg. Disse forhold bør derfor vurderes nærmere. 

Kommunen har givet et høringssvar til planerne om at placere grusgrav ved Ammendrup og anbefaler, at der bliver holdt en afstand på minimum 100 meter til Høbjerg. Kommunen ønsker også nærmere undersøgelser til, hvorvidt der kan gives dispensation til at sløjfe diget langs grænsen mellem det eksisterende graveområde og den foreslåede udvidelse.

Kommunen peger især på, at det foreslåede graveområde ligger meget tæt på boliger i og lige udenfor landsbyen Høbjerg, og vil derfor optage udsynet i hele den vestlige del af landsbyen.

Læs også debatindlæg: Bevar Bavnebakken i Helsinge

Graveområdet er desuden i konflikt med et beskyttet dige, hvor der kræves dispensation for enten at fjerne dele af diget eller at gennembryde det.

Område med gravhøje i spil
Et tredje område er ved Laugø. Området er i Gribskov Kommunes gældende kommuneplan udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Dele af området er ligeledes udpeget som bevaringsværdigt landskab, som værdifuldt landbrugsområde og som havende kulturhistorisk bevaringsværdi.

Det skraverede område ønsker Region Hovedstaden at udlægge som råstofudvindingsområde.

I det hele taget har området, ifølge kommunens høringssvar, en tydelig historisk tidsdybde, hvilket gør landskabet sårbar over for tiltag, der vil udviske strukturerne fra datidens jordreformer.

“Omkring Laugø vidner markskel, veje og diger om landsbyernes stjerneudskiftning. Derfor har digerne i området stor kulturhistorisk værdi, og bør beskyttes for at bevare det nuværende helhedsindtryk.”, skriver kommunen til regionen.

Området er også i konflikt med to rundhøjes beskyttelseslinjer: Pedershøi og Egehøj. De er fredede og må derfor ikke forstyrres. Gribskov Kommune anbefaler derfor at området revideres så de to høje bliver taget ud.

I høringssvaret bemærkes det også, at alle graveområder bør begrænses således at ét graveområde færdiggraves ad gangen. Der skal også helst være en lang tidsfrist, eksempelvis 10 år. Kommunen opfordrer desuden til, at de områder der allerede er udgravet, lukkes og færdigbehandles hurtigst muligt. 

Hvad vil de grave efter?
Det er vigtigt at understrege, at et interesseområde udpeges for at reservere arealet, så en eventuel råstofressource kan indvindes i fremtiden og som kan føre til, at man på et tidspunkt udpeger et graveområde inden for interesseområdet. Er man grundejer kan man derefter ansøge om en tilladelse til råstofindvinding, eller lave en aftale med en anden part.

I Høbjerg Grusgrav kan det dokumenteres, at der er en overfladenær råstofforekomst i form af sand inden for den foreslåede udvidelse. I den nordlige udvidelse er forekomsten primært koncentreret omkring den markante bakke, Bavnehøj, mens forekomsten i den nordøstlige del forventes at være mere eller mindre jævnt fordelt. Sandforekomsten i Ammendrup Nord ligger generelt relativt overfladenært under 0,3 – 1,5 meter moræneler. Den anslåede ressource i området er ca. 1,26 mio. m3.

Klik for større version.

Ved Dronningmølle nordøst for landsbyen Villingerød og syd for Dronningmølle er der et relativt tyndt lag af overjord på 1,5 meter og herunder mindst fem meter råstoffer af grov kvalitet. Ressourcen anslås konservativt til at være mindst 0,8 mio. m3. Planerne her er droppet.

Laugø betegnes som et interesseområde, og der mangler derfor endnu de nødvendige undersøgelser for at afgøre mængden af råstoffer, der kan indvendes i området.

FAKTA
Kommunens vurderinger af de tre forslåede graveområder:

  • Graveområde Ammendrup, hvor kommunen opfordrer til at holde en afstand på minimum 100 meter til Høbjerg. Kommunen er enig med regionen ift. at undersøge nærmere hvorvidt der kan gives dispensation til at sløjfe diget langs grænsen mellem det eksisterende graveområde og den foreslåede udvidelse.
  • Graveområde Dronningmølle, der ligger lige op ad Ruslandsfredningen. Kommunen er enig i regionens vurdering af, at området ikke kan indgå i det kommende forslag til råstofplan 2020, og bør derfor udgå.
  • Interesseområde Laugø, hvor der bør tages hensyn til beskyttet diger. Derudover opfordrer kommunen til at revidere området så beskyttelseslinjerne for 2 fortidsminder i form af rundhøje udgår.

Ifølge råstofloven skal regionen hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for justeringer eller en revision af planen.

Region Hovedstaden har i foråret 2018 haft redegørelse for Råstofplan 2016 i offentlig høring. Region Hovedstaden har indkaldt partshøringer til de nye grave- og interesseområder i Råstofplan 2020 i perioden 24. april til 6. juni 2019.

Skriv din kommentar her: