SPARERUNDE: Ældreudvalg nægter at pege på besparelser

Ældreudvalget forsøger at holde hånden over de ældre i nogle ganske barske sparetider. Tekst: David Abildgaard. Foto: Presse.

GRIBSKOV: Samtlige af kommunens politiske udvalg er blevet bedt om at finde så mange besparelser som muligt for at indfri et underskud på omkring 100 millioner kroner. Ældreudvalget vil dog ikke spille med. Her er området allerede for presset, lyder beskeden.

Udvalget Ældre, Social og Sundhed blev i går bedt om at se på et sparekatalog med 18 forslag, der samlet set kan spare kommunen for 21,6 mio. kr. i 2020 og lidt over 35 mio. kr. årligt i årene 2021-23.

Planen var at udvalget i går skulle prioritere de mange spareforslag, så de kunne sendes videre til Økonomiudvalget for yderligere behandling. Dette har udvalget dog valgt at sige nej til og vil kun give anbefalinger på sparetiltag, de ikke ønsker gennemført.

RELATERET LÆSNING: SPARERUNDE: Politikere freder lukning af biblioteker

LÆS OGSÅ: SPARERUNDE: Børneudvalg ser igen på skolelukninger

“Udvalget anerkender, at kommunen er udfordret økonomisk, og derfor sender udvalget prioriteringskataloget videre uden prioriteret anbefaling”, skriver næstformand for Ældre, Social og Sundhed, Pernille kromann Sams (G), som svar i det officielle referat for mødet.

Hun oplyser, at udvalget desuden ønsker, at flere af forslagene bliver bedre belyst af administrationen.

“[…] herunder bl.a. hvad reducering af midlertidige pladser betyder af merudgifter til sygepleje/hjemmepleje og hjælpemidler inklusiv eventuelle boligændringer. Ligesom udvalget ønsker belyst, hvilken service der skal leveres i borgernes eget hjem, når flere borgere skal direkte fra hospital til egen bolig i stedet for midlertidig plads. Udvalget ønsker, at de høringsberettigede gøres opmærksom på, at den økonomiske udfordring er stor, og derfor er alt i spil, men at der ikke er truffet nogen beslutninger”, lyder det sidst i svaret.

Det er ikke lykkedes at hente en personlig kommentar fra næstformanden inden redaktionel deadline. Vi opdaterer med en ny artikel, såfremt det lykkedes på et senere tidspunkt.

Bemærk, at når vi herunder skriver, at et forslag er forkastet, så har Økonomiudvalget og byrådet stadig mulighed for at tvinge det igennem. Ældreudvalget giver blot sine anbefalinger, hvilke dog har tradition for at blive respekteret. Denne gang er den økonomiske situation dog noget mere alvorlig, hvilket kan betyde, at tiden er kommet til ubehagelige undtagelser.

Barske spareforslag
Borgmester og partikollega Anders Gerner Frost havde på forhånd advaret udvalgsformanden og de andre medlemmer i ældreudvalget, at der ville komme nogle hårde beslutninger omkring økonomien. Han underdrev ikke; alle sten vendes.

Blandt spareforslagene er blandt andet muligheden for at nedsætte frekvensen af rengøring og tøjrens til kommunens visiterede ældre. De modtager i dag rengøring og rens i 1 time hver 2. uge. Dette foreslås nedsat til 1 times rengøring hver 3. uge. Der er også et endnu skrappere spareforslag, som inkluderer blot en times rengøring hver 4. uge. Vedtages sidste del vil det give kommunen en årlig besparelse de næste fire år på næsten fem millioner kroner.

Det samme kan gælde for bad. Her foreslår administrationen, at man kan spare 4,2 millioner kroner årligt, hvis man sætter frekvensen af bad til borgere i eget hjem ned til et bad om ugen. I dag tilbydes tre bad om ugen. Dette spareforslag er også sendt videre.

Maden kan også risikere at blive dyrere for borgere i eget hjem. Et forslag som er godkendt til videre behandling er muligheden for at øge prisen på mad. Gribskov Kommune opkræver i dag borgerne fra 39-47 kr. pr. dag for en hovedret i forskellige portionsstørrelser.

Kommunen må kræve op til 54 kr. for en hovedret pr. dag i 2019, hvilket flere kommuner i dag har valgt. Vi kan gøre det samme, hvilket vil betyde, at prisen vil stige til 48-54 kr. pr. dag for de tre portionsstørrelser. Prisstigningerne for de tre portionsstørrelser er henholdsvis 9 kr. for den lille portion, 10 kr. for mellemstørrelse portionen og 7 kr. for den store portion.

Besparelsen vil her være på 597.000 kroner årligt i de fire overslagsår 2020-24.

Luk Toftebo
Et af flere markante forslag er en ny visitationspraksis, hvor flere borgere skal modtage intensiv støtte i eget hjem med hjemmepleje, sygepleje og genoptræning. På den måde kan man reducere så meget i antallet af midlertidige pladser, at man med fordel helt kan lukke Toftebo. Det kan man gøre, hvis man samtidig omlægger 12 pladser på Helsingegården fra deres nuværende status som faste plejepladser til at blive midlertidige pladser.

Dette forslag blev heldigvis forkastet af udvalget, men viser til hvilke yderligheder administrationen er villig til at gå, hvis det viser sig nødvendigt.

En lukning af Toftebo ville give en samlet besparelse på lidt under otte millioner kroner i 2020 og 17 millioner kroner årligt i de efterfølgende år.

Luk Bakkebo og Udsigten
Et alternativ til ovenstående er endnu mere drastisk, men rummer også en langt større besparelse; en lukning af Bakkebo og Udsigten. Også dette forslag blev forkastet.

Forslaget, oplyser kommunen, er endnu ikke beregnet fuldt ud, men kommunen anslår udgifterne til Bakkebo til at være på ca. 28,3 mio. kr. om året, mens udsigten koster 13,5 millioner kroner med en gennemsnitlig pladspris på mellem 442.000-510.000 kr.

Ifølge kommunen så er der forskellige tendenser som peger på, at man kan sætte plejekapaciteten ned.

“Dette ville i så fald være enten i form af lukning af de plejecentre, hvor kommunen selv ejer bygningerne eller ved ikke aktivt at udvide med flere friplejehjem. Dette skal ses i sammenhæng med en ny visitationspraksis, hvor flere borgere modtager tryg og intensiv støtte i eget hjem med hjemmepleje, sygepleje og genoptræning”, skriver kommunen til udvalget.

En borger med intensiv støtte i eget hjem vil i gennemsnit koste 350.000 kr. Pladsprisen for friplejehjem udgør til sammenligning i gennemsnit 650.000 kroner

“I budgetanalysen fremgår en række forhold, der bør belyses yderligere, særligt såfremt det drejer sig om at lukke eksisterende plejehjem, herunder indfrielse af lån, flytning af borgere mv. Det vurderes at være en række konsekvenser for både personale og borgere i den forbindelse.Med forslaget lægges op til en drøftelse af den fremadrettede kapacitet af plejehjemspladser

Luk et seniorcenter
Et andet barsk forslag er at man lukker det ene af kommunens seniorcentre. Dette forslag er dog også anbefalet af udvalget helt at udgå.

Samlet set gives der støtte og tilskud for 1.760.000 kr. til de to centre. Denne støtte kan helt eller delvis spares væk.  Helsinge Seniorcenter har ca. 640 brugere og har eksisteret i ca. 30 år, mens Gilleleje Aktivitetshus med ca. 135 brugere har eksisteret i ca. fire år.

Besparelsen vil være på på 440.000 kroner i 2020 og det dobbelte i årene 2021-23.

Udvalget havde også et valg om at lukke begge centre og hente hele besparelsen. Også dette forslag er forkastet af udvalget.

Et andet forslag, som heldigvis også indledningsvist er kasseret, er muligheden for at lukke et af de to frivillighedscentre i henholdsvis Helsinge og Græsted. Gribskov Kommune yder hvert frivillighedscenter støtte på 392.000 kr. årligt.

Gør det dyrere at bruge ældrecentre
Når nu ikke udvalget vil lukke et eller begge kommunens seniorcentre, så er en mulighed at sætte prisen op for at bruge dem. Samlet gives der støtte og tilskud for 1.760.000 kroner, og den kan enten nedsættes eller helt sløjfes. Dette forslag går videre i behandling.

Seniorcentrenes brugere betaler i dag et årligt kontingent på 300 kr. Administrationen foreslår, at man kan fordobles det til 600 kr. pr. år. Det giver kommunen en årlig besparelse på 232.000 kroner.

Stort samme besparelse kan hentes ved at gøre det dyrere at bruge plejecentrenes mulighed for at selvtræne. Forslaget er at kontingentet til selvtræning pr. år fordobles til 582 kr. pr. år. Et mere drastisk spareforslag, som også er sendt videre til Økonomiudvalget for yderligere behandling, er helt at droppe al støtte. Det sparer kommunen for lidt over 400.000 kroner årligt.

Også de forskellige ældreforeninger er i fare for at modtage mindre tilskud. Udvalget har accepteret et forslag om at droppe al støtte, hvilket sparer kommunen for en udgift på 693.000 kroner i 2020 og 592.000 kroner hvert år i årene 2021-23.

Færre akutpladser
Der kan også spares på at reducere antallet af midlertidige pladser på Toftebo fra de nuværende 41 til 25. De 16 færre akutpladser sparer kommunen for 6,6 millioner kroner årligt.

Konsekvens: Færre borgere vil blive tilbudt ophold i form af midlertidig plads og vil i stedet modtage pleje i eget hjem.

Forslaget blev forkastet.

Spar på frivillige initiativer
En anden mulighed, som er sendt videre til Økonomiudvalget, er at spare i de såkaldt §18-midler. Det er penge øremærket til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kommunen oplyser, at man kan spare 421.000 kr. årligt ved at nedlægge samtlige §18 puljer. Det inkluderer en driftspulje på 314.000 kroner årligt som går til drift af frivillige sociale aktiviteter, som ikke i forvejen er omfattet Frivillighedscentrene.

Eller hvad med at mindske for støtten til 27 konkrete projekter, der alle er sat i søen for at fremme kommunens progressive sundhedspolitik? De 27 sundhedsfremmende projekter modtager støtte for 1,9 millioner kroner årligt, og her foreslår man, at der kan spares 400.000 kroner. Forslaget er godkendt til videre behandling.

Du kan læse kommunens analyse af de mange spareforslag her: Prioriteringskatalog, Udvalget Ældre, Social og Sundhed 2019.

Herunder en kort oversigt over de mange spareforslag. Bemærk, at ingen af forslagene er blevet prioriteret i udvalget. Forslag med rød skrift er blevet afvist. Resten går videre til behandling i Økonomiudvalget.

Side 1
Side 2 af 2

 

Leave a Reply