SPARERUNDE: Børneudvalg ser igen på skolelukninger

Eleverne i kommunens 10.klasser har god grund til at være utilfredse med undervisningen viser en intern analyse. Tekst: David Abildgaard. Arkivfoto: Allan Andersen.

GRIBSKOV: Det er dyrt at sikre skoler i de små bysamfund, så nu er udvalget Børn, Idræt og Familie blevet bedt om at se på blandt andet skolelukninger. På bordet er også flere lukkedage i daginstitutionerne, højere forældrebetaling, sammenlægninger og nedlæggelsen af en af kommunens ungdomsskoler.

Kommunens udvalg for børn, idræt og familie ser i lighed med mange andre udvalg på, hvordan kommunen over de kommende fire år kan spare 100 millioner kroner på driften.

Som i de andre udvalg er der tunge beslutninger at træffe, og flere af de foreslåede sparetiltag får store konsekvenser for både unge og børnefamilier.

Udvalget har et såkaldt prioriteringskatalog, hvor administrationen har fremhævet en række sparemuligheder. Flere af forslagene går på administrative omlægninger og tekniske manøvrer med timetal og undervisningsgarder, men blandt de mere tekniske forslag er også nogle meget konkrete og nære for borgerne.

Udvalget havde i tirsdags til opgave at evaluere de mange forslag og har sendt stort set alle spareforslagene videre uden alt for mange kommentarer til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget vil, når alle underudvalgene er færdige med at gennemgå deres lokale sparekataloger, samle alle de indkomne anbefalinger og træffe en samlet beslutning, som ryger videre til byrådet for endelig godkendelse.

Vi bringer et udvalg af de i alt 27 spareforslag, der samlet rummer mulighed for besparelser på den gode side af 80 millioner kroner over en fireårig periode startende næste år. Det er langt fra alle forslag, som ender med at blive valgt ud. Alle forslag skal desuden først gennem en offentlig høringsperiode.

Andre udvalg har også skulle finde besparelser, og vi bringer løbende artikler i takt med, at de andre underudvalg får deres sparekataloger til behandling:

SPARERUNDE: Politikere freder lukning af biblioteker

SPARERUNDE: Ældreudvalg nægter at pege på besparelser

Luk to skolematrikler
Et vidtrækkende forslag, som udvalget har valgt at sende videre til politisk behandling i Økonomiudvalget, er at lukke en af kommunens seks skoler, som samlet er fordelt over 10 matrikler. I alt to matrikler kan lukkes, lyder vurderingen. Der bliver ikke peget på en konkret skole, og der skal derfor laves en grundig analyse forinden. 

Årsagen til skolelukning skyldes primært, at Gribskov Kommune har oplevet et faldende børnetal de seneste fem år; en udvikling som kommunen oplyser forventes fortsætte de næste fem år.

En beregning baseret på den bygningsmæssige drift viser, at lukning af en skolematrikel vil give en gennemsnitlig besparelse på ca. 2,5 mio. kr. pr. år. Beregningen tager dog ikke højde for bygningstilpasning på de resterende matrikler eller øgede udgifter til skolebus.

“Ændringen vil have en positiv effekt på klassestørrelser og vil understøtte bedre anvendelse af lærernes tid”, oplyser administrationen i sparekataloget.

Udvalget besluttede, at kommunen bør sende spareforslaget i høring uden at angive besparelsespotentiale og uden at pege på skole- og matrikellukninger. I stedet skal borgere og skolebestyrelser og andre interessenter spørges om, hvordan de mener der bedst  kan opnås en økonomisk besparelse. 

Flyt daginstitutioner ind på skolerne
Et alternativ til at lukke skoler er at flytte daginstitutionerne ind på skolerne og dermed spare driftsudgifter.

Kommunen bruger Brumbassen som eksempel og peger på, at driftsudgifterne her er på 153.000 kr. pr. år.

Forslaget vil, afhængig af hvornår beslutningen tages, kunne implementeres fra skoleåret 2020/2021 og dermed tidligst have effekt i 2020.

Flere lukkedage
Et andet godkendt forslag er at holde sommerlukket i kommunens daginstitutioner i to uger. Som udgangspunkt foreslås uge 29 og 30, hvor fremmødet vurderes at være lavest.

Tre matrikler på dagtilbudsområdet skal dog holdes åbent, så børn med behov for nødpasning tilbydes alternativ pasning i de to lukkeuger.

Samlet set forventes de to uger sommerlukket at betyde, at personalets ferie bliver tilrettelagt, så næsten alle holder ferie i de to lukkeuger. Det vil betyde færre udgifter til vikarer ved personalets ferie i resten af året.

Samlet mulig besparelse i årene 2020-23: 9,2 millioner kroner.

Børnehavestart fra 2 år og 10 måneder
Forslaget er, at børn fremadrettet starter i børnehave, når de er 2 år og 10 måneder. Børn i Gribskov Kommune starter i dag i børnehave, når de er tre år.

Forslaget vil medføre, at institutionerne modtager en mindre bevilling, da udgiften til børnehavebørn er mindre end udgiften til vuggestuebørn.

Samlet mulig besparelse i årene 2020-23: 4,5 millioner kroner.

Færre pædagoger i indskolingen
Forslaget er at reducere rammen til samarbejdstimer mellem lærere og pædagoger.

Overordnet bruger skolerne samarbejdstimerne til, at der kan være to voksne typisk én pædagog og én lærer i den almene undervisning, primært i indskolingen. Der er stor forskel på, hvordan skolerne inddrager pædagoger og pædagogmedhjælpere i samarbejdstimerne. Frem for en generel dækning med to voksne i klassen, kan der arbejdes med en mere målrettet anvendelse af samarbejdstimerne til børn med særlige behov.

Samarbejdstimerne styrker muligheden for undervisning med høje klassekvotienter, rullende skolestart og aldersintegrerede forløb.

Samlet mulig besparelse i årene 2020-23: 8 millioner kroner.

Højere forældrebetaling for ungdomsskole
Gribskov Kommune har tre ungdomsskoler i henholdsvis Helsinge, Karlsminde og
Gilleleje. Ungdomsskolen sørger i dag for transport mellem de tre skoler, som er åbent tre dage om ugen i alle skoleuger og er for alle 6. kl. elever i kommunen.

Forslaget går på at lade skolefritidsordningerne (FO’erne) være det eneste fritidstilbud, som Gribskov Kommune tilbyder til 6. klasses-elever. Dette vil også gælde elever i det nuværende gruppetilbud.

Det vil helt fjerne behovet for at køre elever til og fra fritidsordningen og kan derfor give en
besparelse.

En uheldig konsekvens er dog, at forældrebetalingen i så fald vil stige voldsomt. I dag betaler forældre kr. 174 koner om måneden, og det vil stige til kr. 909,-, hvilket svarer til en betalingsstigning på 8.085 kroner årligt.

Der vil heller ikke være mulighed for at lave brobygning mellem 6.klasse eleverne fra de forskellige skoler, før de samles på de større skoler udskolingen fra 7. klasse.

Der vil heller ikke længere være et gruppetilbud til elever med særlige behov.

Samlet mulig besparelse i årene 2020-23: 4,9 millioner kroner.

Luk Remisen
Der er to ungdomskulturhuse for unge mellem 15 og 21 år i Gribskov Kommune. I Helsinge har de unge U-Huset og i Gilleleje har de Remisen, og det kan hurtigt være et for meget, når nu pengene fattes.

Et forslag går på at lukke Remisen og samle aktiviteterne i Helsinge. Der kommer daglig 25-60 unge i U-Huset og ca. 18-33 i Remisen. Hvert ungdomshuse har en pædagog og ved at sammenlægge de to huse vil der kunne spares en væsentlig del af det tildelte beløb.

Da det pt. ikke er muligt at skate på Kongensgavevej, vil denne aktivitet i så fald ikke længere kunne tilbydes de unge.

Samlet mulig besparelse i årene 2020-23: 1,75 millioner kroner.

Nedsæt tilskud til haller
Også idrætsområdet skal spare. Et forslag går på at sænke støtten til de selvejende haller i kommunen. Der gives tilskud til både rengøring og vedligehold samt støtte til aktiviteter. 

Ved at sænke støttekronerne, hvilket først kan ske fra 2021, kan kommunen spare cirka 483.000 kroner årligt, men konsekvensen kan være, at en eller flere af hallerne risikerer at skulle lukke.

Samlet mulig besparelse i årene 2020-23: 1,4 millioner kroner.

Lukning af idrætsværested i Ramløsehallen
Ramløsehallen modtager et tilskud for at lave et idrætsværested for de største elever på Ramløse Skole. Idrætsværestedet er en måde især at sikre aktivitet til de børn som ikke længere går i FO og tilbyde aktivitet i deres lokale område.

Ramløsehallen er den eneste hal, som får tilskud og tilbyder Idrætsværested. De øvrige haller er sparet væk ved tidligere besparelser.

Samlet mulig besparelse i årene 2020-23: 512.000 kroner.

Drop tilskud til talentudvikling for de bedste
En mulighed er også at fjerne det årlige tilskud til eliteidrætten, både en sponsoraftale med Nordsjælland Håndbold, samt tilskud til eliteudøvere og tilskud til Gribskov Elite og Talentudvikling

En mulig konsekvens er, at Gribskov Elite kan blive tvungen til at flytte sine aktiviteter ud af Gribskov Kommune.

Samlet mulig besparelse i årene 2020-23: 2 millioner kroner.

Drop priser til kommunens mestre
Hvert år holder Gribskov Kommune en prisuddeling for årets mesterskabsvindere. Arrangementet har de sidste mange år været afholdt i Gribskov Kultursal, hvor
der er blevet inviteret til mad, underholdning og præmieoverrækkelse.

Det kan spares væk.

Samlet mulig besparelse i årene 2020-23: 400.000 kroner.

Læs hele sparekataloget
Prioriteringskaloget rummer i alt 27 forslag, der samlet rummer sparepotentiale svarende til i alt 14,9 mio.kr. i 2020, 22,2 mio.kr. i 2021-22 og 21,8 mio.kr i 2023.

Det samlede sparekatalog kan læses her, inklusive administrationens vurdering og udvalgets kommentarer: Sparekatalog, Udvalget Børn, Idræt og Familie, 2019.

Leave a Reply