STATUS: Så presset er hjemmeplejen på økonomien

Flere ældre i Gribskov må berede sig på at skulle klare sig med mindre hjemmehjælp. Kommunen fattes nemlig igen penge. Tekst: David Abildgaard. Foto: Genrefoto.

GRIBSKOV: Artiklen er opdateret d.d. Gribskov Byråd har her til aften, tirsdag, besluttet at fastholde serviceniveauet for den kommunale hjemmepleje. Det er godt nyt for de ældre.

Læs mere om sagen her: Byråd enig: kvaliteten skal ikke forringes i hjemmeplejen

Det kan gå hurtigt, når det drejer sig om politik, og her til aften har et enigt byråd meldt ud, at de ikke vil skære i serviceniveauet. Det er endnu uvist, hvordan økonomien for ældreområdet vil se ud, nu hvor kommunen har truffet beslutning om at fastholde serviceniveauet. Vi undersøger sagen.

Den originale artikel følger herunder.

ANALYSE: Mindre rengøring og kun et bad om ugen. Det er blandt konsekvenserne, når politikerne i disse uger ser på, hvordan kommunen kan spare 14 millioner kroner på ældreområdet. Se her hvor besparelserne kan ramme, og hvordan fremtidsudsigterne ser ud for dem, der endnu har et par år til pensionen.

Kommunen bruger for mange penge på ældrepleje. Det er konklusionen på en redegørelse foretaget af kommunen som led i en opgørelse over de ventede udfordringer på området. I alt forventer kommunen som et skøn at man i 2020 vil skulle bruge 99,4 millioner kroner på at sikre visiterede borgere en ordentlig service, som inkluderer lønninger til personale, kurser, beklædning til personale m.m. Politikerne har dog kun budgetteret med 85,5 millioner kroner i 2020, og det efterlader 14 millioner kroner i minus.

Ni af de manglende 14 millioner kroner kan hentes i en særlig buffer, der er beregnet til at sikre kommunen mod opstartsudgifter såfremt kommunen vinder en kommende udlicitering på området og for at sikre sig, skulle der som ventet komme endnu flere ældre til i de kommende budgetår.

Dermed resterer lige godt fem millioner kroner, som der ikke kan hentes i budgettet og som der derfor endnu ikke er fundet økonomi til. Og derfor skal kommunen enten spare yderligere på ældreområdet eller finde pengene i andre områder.

Sagen blev kortvarigt udskudt på grund af den nye konstituering, hvilket skulle give de nye udvalg mulighed for at behandle sagerne, før der træffes en endelig beslutning. Det skete i dag, tirsdag.

Forslag: Spar på rengøring og vask af ældre
Og der er gode grunde for politikerne at skyde sagen lidt. Det er ikke sjove besparelser, der er tale om.

I et forsøg på at finde pengene, har kommunen i et stykke tid haft et svært slugeligt forslag til politikerne, som går på, at man kan spare årligt 7,5 mio. kroner via følgende lille kalkule:

2,6 mio. kr. på rengøring + 0,7 mio. kr. på tøjvask + 4,2 mio. kr. på brusebade.

Besparelserne får direkte og store konsekvenser for en del af kommunens ældre:

 

Nuværende

Fremtidig

 

Morgen-toilette

Kl. 7-10

Udvidelse af tidsrum fx +/- 1 time

 

Tidsrum for levering

Levere personlig pleje indenfor 30 min. før eller efter den aftalte tid

 

Udvidelse af tidsrum fx +/- 1 time

Indbo

Ingen stringens i krav om at stille sædvanligt indbo til rådighed

Krav om, at borgeren stiller sædvanligt indbo til rådighed efter gældende regler

 

Rengøring

Hver 2. uge 

Hver 3. uge 

 

Tøjvask

Hver 2. uge 

Hver 3. uge 

Mulighed for at vaskeri kan benyttes.

Bad

Op til 5 gange om ugen på hverdage 

Efter behov med udgangspunkt i ét bad ugentligt på hverdage

Hvorfor de store udfordringer?
Årsagen til at kommunen hele tiden synes af mangle penge til de ældre er flerfoldig. Og syv millioner kroner synes små, når man ser på den største udgiftspost: Lønninger som er beregnet til at koste 84 millioner kroner årligt. De høje lønudgifter skyldes blandt andet at vi har et relativt stort antal borgere med behov for pleje: 1027 borgere i alt, som dags dato er visiteret til enten praktisk hjælp eller personlig pleje i Gribskov Kommune.

Og selv om kommunen sparer på de ovenstående områder, så er freden ikke sikret. Udgangspunktet for at budgettet kan holde er blandt andet at kommunen bliver eneleverandør på hjemmeplejen via Plejegribskov. Det vil nemlig give ro over takstberegningen, som tager udgangspunkt i kommunens langsigtede gennemsnitlige omkostninger.

Kravet er ligeledes, at der er rent faktisk også er en politisk vedtaget bevilling på 85,5 mio. kroner i 2020. Bevillingen skal med andre ord fredes fra fremtidige besparelser, hvilket til tider kan være svært, når andre kerneområder pludselig begynder at brænde på.

En alternativ, men svært beregnelig måde for kommunen at spare penge på er ved at sikre sunde og tilfredse plejehjælpere. Budgettet for 2020 på plejeområdet tager udgangspunkt i et relativt højt gennemsnitligt sygefravær blandt personalet på 6,5 procent. Kan man sænke sygefraværet kan man dermed spare penge i budgettet. Hvor mange oplyser kommunen dog ikke. Budgettet tager også udgangspunkt i et relativt højt lønningsniveau i forhold til gennemsnittet, dette højest sandsynligt i en realisering af, at der nok skal lidt ekstra i lønningsposen for at hente SOSU’er udefra kommunen.

Kommende ældrepres
Fremtiden tegner ikke lys for regnskabschefen for kommunens plejeafdeling. Der kommer nemlig endnu flere ældre de kommende år. Mange flere. Ser man på den demografiske udvikling, forventer kommunen at Gribskov har dobbelt så mange borgere over 85 år i løbet af de kommende 10 år. Det er usikkert, hvor mange af disse som får behov for hjælp og pleje, men selv relativt små udsving i antallet kan forrykke udgifterne betydeligt.

Kommunen er derfor presset på flere områder, når det kommer til den fremtidige ældrepleje. Kommunen opremser følgende grunde til at der bliver behov for at revurdere serviceniveauet for plejen:

  • Gribskov kommunes økonomi er generelt under stigende pres.
  • Kommunen bliver presset af en stigende ældrebefolkning. Andelen af 85+ årige i Gribskov stiger med 124 procent frem mod 2030 (Danmarks Statistik). Derfor varslede administrationen i juni 2018, at udgifterne til den fremtidige hjemmepleje kunne blive op mod 25 mio. kr. dyrere (2018-priser).
  • De godkendte private leverandører skal pr. 1. december 2019 afregnes efter den kommunale leverandørs udgiftsniveau, fordi kommunen overgår fra en godkendelsesmodel med udbud til en godkendelsesmodel uden udbud, og vil dermed blive prissættende.
  • Endelig vil der i en ny hjemmeplejes første år være en vis usikkerhed omkring økonomien for en sikker og stabil drift – en usikkerhed, der skal håndteres inden for den givne økonomiske ramme, hvorfor kvalitetsstandarderne skal afspejle den fornødne fleksibilitet til at imødegå dette.

Ældreråd: Nej tak til flere besparelser
Kommunen har et såkaldt ældreråd bestående af folkevalgte pensionister med høringsret i alle sager, der har med kommunens ældre at gøre. I et høringssvar gør rådet tydelig opmærksom på sin utilfredshed over at skulle skære i den nære pleje.

Rådet har taget alle spareforslagene i det ovenstående skema til behandling og udpensler dem således:

Morgentoilette:
Morgentoilette udføres i det nuværende serviceniveau mellem kl. 7-10 og Ældrerådet anbefaler at det fastholdes, da det ikke findes rimeligt at borgeren skal kunne få morgentoilette mellem kl. 6-12, som det foreslås ændret til.

Tidsrum for levering:
Som det fremgår, skal udvidelsen fra ½ til 1 time før eller efter den aftalte tid, anvendes til større fleksibilitet, dvs. indgå i den daglige planlægning, dette finder Ældrerådet ikke acceptabelt og anbefaler det nuværende niveau på ½ time fastholdt.

Indbo:
Ælderrådet kan ikke tage stilling til spørgsmålet om indbo på nuværende grundlag. Ældrerådet anbefaler at sædvanligt indbo og gældende regler defineres nærmere.

Rengøring:
Rengøring foretages altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Ældrerådet finder, at serviceniveauet bør fastholdes på nuværende niveau – hver anden uge.

Tøjvask:
Ældrerådet finder det ikke acceptabelt, at tøjvask ændres fra hver anden uge til hver tredje uge. Denne ændring vil betyde, at borgeren skal have en del tøj til rådighed og at det kan være uhygiejniske forhold.

Bad:
Ældrerådet anbefaler, at der altid foretages en konkret, individuel vurdering og at det nuværende serviceniveau, hvor borgeren kan få bad 5 gange ugentligt fastholdes, da der er stor usikkerhed om, hvor mange borgere, der bader 1-5 gange ugentligt. Ældrerådet anbefaler derfor at det undersøges for at verificere den beregnede besparelse.

Giv din mening til kende: