Trampesti får lov at blive: Omstridt adgang til Arresø sikret

Tekst: David Abildgaard. Kort: Gribskov Kommune.
GRIBSKOV: Der var under tirsdagens byrådsmøde en del debat om, hvorvidt en trampesti langs Arresø skulle gøres permanent eller ej. Trampestien løber gennem fredet området og erstatter en tidligere, nu lukket, sti på privat grund. Flere partier mener, at den gamle sti bør genoprettes og trampestien nedlægges.

Skal, skal ikke. Det var det store spørgsmål, da de lokale byrådspolitiker tirsdag aften diskuterede lødigheden af en cirka 300 meter lang offentlig trampesti ved Duebjerg langs Arresø. Naturstyrelsen Nordsjælland har bedt kommunen om lov til at bibeholde en såkaldt trampesti for deres grund; en sti som går gennem Naturstyrelsens område og som i tilgift er fredet af flere bestemmelser.

Kort: Gribskov Kommune.

Stien er kun opstået, da en tidligere sti få meter derfra blev lukket for offentlig adgang i 2018. Den tidligere sti har, i hvad blandt andet de lokale grundejerforeninger beskriver i et høringssvar som værende ‘mands minde’ gået gennem en privat grund, Præstevej 70. Men da ejer for nogle år siden besluttede at have privat dyrehold på grunden, blev der opsat et hegn.

I et fælles høringssvar med blandt andet Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov Kommune, Annisse Lokalråd samt tre lokale grundejerforeninger anbefales det, at man genindfører den gamle sti.

“Med et fortsat dyrehold på arealet kan man anbringe låger i begge ender af en uændret indhegning, så hele det gennem årene etablerede stiforløb fra Bakkelandet til Annisse igen bliver tilgængeligt. Der er intet til hinder for, at trampestien går gennem et område med græssende dyr. Det findes allerede længere sydpå ad trampestien og mange andre steder i landet”, skriver parterne blandt andet.

Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar vedr. offentlighedens adgang langs Arresø ved Præstevej 70.

Den deraf manglende adgang medførte, at der opstod en trampesti lidt derfra langs og parallelt med søen. Stien løber mellem Grundejerforeningen Bakkelandets fællesareal og Naturstyrelsens arealer som indbefatter Arresø og store dele af dens bredder. Stien er med til at skabe et sammenhængende stistykke rundt om Arresø fra Annisse Hovgårdspynt til Præstevej. Hele stistrækningen løber cirka 2,4 kilometer (se kort, red.), og den omstridte delstrækning ved Præstevej 70 udgør ca. 300 meter.

Annisse Lokalråd peger i sit høringssvar på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist kommunens afgørelse i 2018 om at lukke for den tidligere sti.

“Indtil kommunen har foretaget denne fornyede behandling, gælder kommunens udtalelse af 19. marts 2012 om offentlige adgang på ejendommen fortsat – dvs. også dersom udvalget vælger at følge administrationens indstilling om at behandle Naturstyrelsens ansøgning om dispensation”.

Principiel uenighed i byrådet
I byrådet blev det hurtigt gjort klart, at både Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti – og måske lidt overraskende Konservative – alle var imod en lovliggørelse af trampestien. Begrundelserne var forskelligartet.

Socialdemokraterne stillede sig blandt andet undrende over for Naturstyrelsens vurdering af, at det vitterligt er Ok med en sti som løber gennem et fredet habitatsområde.

– Vi stiller os undrende over, at netop Naturstyrelsen ud fra faglig vurdering kan foreslå en sti anlagt gennem en ellesump, da færdsel her vil påvirke sårbar natur, forklarede Socialdemokratisk byrådsmedlem Allan Nielsen under byrådsbehandlingen.

– Ellesump er noget enestående særligt, som vi skal passe på i vores natur. Så vi er ganske uforstående over for, hvordan naturstyrelsen kan pege på en sti her, uddybede han efterfølgende.

Folket har hævdsret
I Enhedslisten pegede man på en såkaldt hævdsret; en ret opstået gennem mange års offentlig adgang til en område. Den er beskrevet i naturbeskyttelseslovens § 26 og forklarer, at man som lodsejer kun helt eller delvis kan forbyde offentlige stier, såfremt færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv.

I Konservative pegede Trine Egetved, ligesom Annisse Lokalråd, på at sagen om nedlæggelsen af den private sti er blevet hjemvist af Miljø- og fødevareklagenævnet til fornyet kommunal behandling. Den bør finde sted, før en beslutning er truffet omkring brugsretten til trampestien:

– Det er fint at man prøver at finde en løsning, men problemet er, at der er en klagestyrelse som har hjemsendt sagen til fornyet behandling, og kommunen er forpligtet til at finde en begrundelse for, hvorfor der ikke længere skal være en sti. Siden 2012 har man rettet sig efter kommunens udtalelser. Den bliver pludselig lavet om i 2018, og der bliver lukket af. Det bliver påklaget og hjemsendt til fornyet behandling. Det er ikke sket, opremsede Trine Egetved til sine byrådskolleger.

– Der skal være tungtvejende grunde for ikke at gøre det, så jeg kan ikke forstå, hvordan man kan stemme for andet end punkt 1 i sagen, forklarede hun.

Punkt 1 i sagen var muligheden for at hjemtage sagen til yderligere kommunal behandling for at vurdere, om stien på den private grund skal genetableres eller ej.

Punkt 2 i sagen var at give Naturstyrelsen lov til at beholde trampestien og lade den private grundejer fortsætte med at afspærre adgang til den tidligere sti.

Privat grund skal respekteres
Venstre og Nytgribskov var fortalere for punkt 2.

– Naturstyrelsen siger, at der kan være en sti her langs søen. Og så er det ikke vores område. Vi har ikke noget med deres arealer at gøre, og vi må forvente, at de har styr på formaliteterne. Vi forholder os til, at der ligger en sti på en privat grund, som ingen har betalt for og som ikke er eksproprieret, i hvert fald ikke hvad vi kan læse os til, og så er det en overskridelse af ejendomsretten at lave en privat sti over privat grund uden der er lavet en aftale med ejer om det, forklarede Bent Hansen fra Venstre.

Også borgmesteren gav sit besyv med under behandlingen i byrådet. Han var enig med Venstres Bent Hansen.

– Jeg må give Bent Hansen ret i hans betragtninger og synes sagen er en smule interessant. For her finder man en løsning, som ikke generer grundejer, som Naturstyrelsen nikker til… Så jeg har svært ved at se problemet i, at man her finder en løsning, som grundejer ovenikøbet er tilfreds med, slog Anders Gerne Frost (G) fast.

Naturstyrelsen: Vi står inde for vores vurdering
Løsgænger, tidligere Nytgribskovmedlem, Morten Ulrik Jørgensen, gik i rette med Socialdemokratiets åbenlyse undren over Naturstyrelsens vurdering.

– Allan (Nielsen (A), red.), du bevæger på bølgende grund, når du går i rette med Naturstyrelsen. Det er lige på kanten af noget mistillid til naturstyrelsen, som jeg har stor respekt for og som ikke giver OK, uden de er sikre på, at det er i orden. Her er et løsningsforslag, som forsøger at tilfredsstille alle, på nær nogle få politikere. .. Hvorfor opfinde problemer som ikke er nødvendige?, spurgte han.

Netavisen Gribskov har spurgt Naturstyrelsen om den stadig kan stå inde for sin holdning. Det kan den godt, lyder svaret.

– Vi har lavet en væsenlighedsvurdering, og stien har ingen indvirkning på naturen, understreger Anna Thormann, specialkonsulent for Naturstyrelsen Nordsjælland, som dertil peger på, at det er ganske normalt at føre offentlige stier rundt i fredede områder.

Naturstyrelsen understreger samtidig, at den ikke forholder sig til, hvorvidt der bør være adgang via den tidligere private sti, men udelukkende har fokus på at sikre fortsat offentlig og kontrolleret adgang til søen gennem området.

Er du nysgerrig kan du læse Naturstyrelsens samlede vurdering ved at hente følgende pdf-dokument: Natura2000 konsekvensvurdering ved bibeholdelse af stiforløb på en
strækning ved Duebjerg langs Arresø

Den endelige beslutning i byrådet blev, at Naturstyrelsen får lov at beholde sin trampesti, hvilket samtidig betyder at lodsejer kan ånde lettet op og beholde sit hegn om sin grund.

Leave a Reply