Underskud truer eventplads i Græsted: Fond får seks måneder

Græsted Veterantræf har vokseværk, og det er gået ud over eventkoodinator Søren Vindkilde. Foto: David
Tekst og foto: David Abildgaard.

GRÆSTED: Underskud og en for langsom udvikling af eventpladsen truer nu samarbejdet mellem Fredbogård Fonden og kommunen. Kommunen arbejder derfor med at se på alternative løsninger for at redde situationen.

OBS: Artiklen er blevet løbende opdateret, blandt andet med yderligere detaljer om planerne for at sikre fondens eksistens.

Det går for langsomt med at udvikle den såkaldte event-plads ved Holtvej i Græsted. Det oplyser kommunen, der købte mere end 33 hektar jord fra fonden med det mål for øje at udvikle pladsen til gavn for hele området.

Da Gribskov Kommune, dengang der var penge til lidt af hvert, valgte at købe 33,4 hektar landbrugsjord i Græsted, den såkaldte event-plads, så skete det for at fremtidssikre en event-plads der kan komme alle til gode. Nu, seks år senere, mener kommunen, at det er på høje tid, at den udvikling finder sted.

Det oplyser kommunens administration i et oplæg til udvalget Udvikling, By og Land, der på sit møde i tirsdags besluttede at give borgmesteren seks måneder bemyndigelse til at forlænge den eksisterende samarbejds- og lejeaftale med seks måneder frem til og med 30. juni 2020.

Kommunen: Der er ikke overskud nok
Det giver administrationen tid til at se på forskellige scenarier for, hvordan man kan drifte og udvikle eventpladsen og Fredbogård.

I sin anbefaling skriver administrationen, at Græsted Veterantræfforening og Fredbogård Fonden “nu efter snart 6 år ikke har formået at skabe den fornødne, og forventede udvikling og drift af eventpladsen ved Græsted.”

“Det vurderes umiddelbart, at Fredbogård Fondens midler ikke står i rimeligt forhold til formålet med fondens virke. Fonden har ikke udviklet eventpladsen tilstrækkeligt til brug for udlejning til arrangementer og events, der sikrer tilstrækkelig likviditet og soliditet. Og administrationen er i tvivl om Græsted Veterantræfforeningens vilje til at understøtte fondens praktiske udfordringer og økonomi, som det oprindeligt var hensigten ved fondens stiftelse”, skriver administrationen i det politiske oplæg. 

Kommunen har tre eksempler på mulige veje at gå for det fremtidige samarbejde: 

  1. Samarbejdet med Fredbogård Fonden videreføres, som udgangspunkt med den eksisterende samarbejds- og lejeaftale
  2. Gribskov Kommune overtager udviklings- og driftsopgaver relateret til eventpladsen, og Fredbogård Fondens fundats tilrettes og der udarbejdes ny samarbejdsaftale
  3. Fredbogård Fonden opløses, og aktiver realiseres med henblik på afvikling af kommunal garantiforpligtelse

Kommunen kommer med forslag
Kommunen mener dog, at samarbejdet endnu kan nå at reddes.

“Med den rette indsats fra Fredbogård Fonden, Græsted Veterantræfforeningen og Gribskov Kommune vurderer administrationen det ikke for urealistisk, at der fra 2021 kan skabes et stærkere økonomisk grundlag, men det kræver en helhjertet indsats fra alle parter.”

Derfor er kommunen gået i gang med at se på andre events, blandt andet fra Roskilde Festival Experience, der i foråret med baggrund i analyser af de udfordringer, fonden står med, har anbefalet en række skridt. Skridt, som kommunen oplyser, at fonden endnu ikke har forholdt sig til.

“Roskilde Festival Experience har anbefalet at fonden forfølger tre konkrete indsatser; ansættelse af daglig leder, møder med eksterne for engagement og ejerskab og formulering af en projektplan for eventpladsens udvikling”, oplyser kommunen.

En økonomi på lerfødder
Utilfredsheden fra kommunens side skyldes blandt andet økonomien i fonden, som ikke umiddelbart ser alt for god ud.

Regnskabet for 2018 for Fredbogaard ApS viser i hvert fald et underskud på 188.665 kroner. Det er kun en smule bedre en det foregående år, og har den konsekvens, at selskabets egenkapital nu viser et minus på 593.047 kroner.

I fonden går det lidt bedre. ​Samme år, 2018, var der dog et underskud på 336.432 kroner, men en egenkapital på 1.189.139 kroner.

Det er ikke lykkedes at hente en kommentar på økonomien hos fondens formand, advokat Jan Schøtt-Petersen, som henviser til, at fonden har en igangværende proces med kommunen, og at man først melder noget ud, når den er overstået.

Økonomi rækker til 2021
Et udgangspunkt for et fremtidigt samarbejde er dog, at Fredbogård Fondens likviditet, altså økonomi, ifølge fonden kun forventes at række til at dække udgifterne for 2020. Herefter er fonden ikke længere likvid.

Derfor skal der findes ekstra penge, lyder det fra kommunen:

“Fonden vil således ikke efter administrationens vurdering have en økonomi, der uden tilført kapital i form af støtte fra Græsted Veterantræfforeningen og/eller Gribskov Kommune vil kunne videreføre sin virksomhed ind i 2021”, skriver kommunen, som ikke ser anden udvej end opløsning, såfremt det ikke lykkedes at sikre kapitalen.

Alt håb er dog ikke ude. Administrationen mener, at samarbejdet kan fortsætte, såfremt det lykkedes Fredbogård Fonden og Græsted Veterantræfforening at fastholde et aktivt engagement i udviklingen og driften af eventpladsen. Det kræver dog også, at Græsted Veterantræfforening fremadrettet skal medvirke til at sikre økonomisk stabilitet for fondens udviking de kommende 2-3 år.

Gård risikerer at blive tvangssolgt
Skulle det alligevel gå så vidt, at fonden skal opløses, så er et af aktiverne gården Fredbogård. Kommunen mener, at værdien af landbrugsejendommen, via et tvangssalg, som minimum kan indbringe værdier svarende til den udestående gæld i ejendommen, inklusive det af Gribskov Kommune garanterede lån i Kommunekredit. 

“Samlet set er det dog usikkert, om fonden vil have en positiv eller negativ formue ved sin opløsning”, skriver administrationen, der derfor ikke anbefaler, at det kommer så vidt.

“Administrationen kan med baggrund i ovenstående ikke anbefale en udvikling, der tvinger Fredbogård Fonden i likvidation”, konkluderer administrationen.

Hvis det kommer til, at Fredbogård skal sættes til salg, så stiller det Græsted Veterantræfforening i et dilemma, oplyser kommunen:

“Frem til nu har foreningen været fysisk etableret i en del af Fredbogårds bygninger. Ved salg skal foreningen derfor finde nye, egnede lokaler. Alternativt kan foreningen forsøge at erhverve Fredbogård i forbindelse med tvangssalget, hvilket administrationen dog vurderer som urealistisk med baggrund i foreningens økonomi”.

Netavisen Gribskov har taget kontakt til Veterantræfforeningen for yderligere kommentarer.

FAKTA
Udvalget Udvikling, By og Land har valgt en løsning, som giver alle parter lidt ekstra tid til at finde en løsning. Fredbogård Fonden og kommunen forlænger den eksisterende samarbejds- og lejeaftale med seks måneder med udløb 30. juni 2020. Det er dog kun en midlertidig løsning.

I mellemtiden vil administrationen arbejde videre med tre alternative modeller, og der skal træffes en endelig beslutning om det fremtidige samarbejde senest i løbet af 2. kvartal 2020.

Herunder kommunens samlede vurdering af de tre veje at gå fremadrettet i et forsøg på at rette op på fonden:

1. Samarbejdet med Fredbogård Fonden videreføres

Med den rette indsats fra Fredbogård Fonden, Græsted Veterantræfforeningen og Gribskov Kommune vurderer administrationen det ikke for urealistisk, at der fra 2021 kan skabes et stærkere økonomisk grundlag, men det kræver en helhjertet indsats fra alle parter.Og herunder at man vælger at forfølge en fælles retning, og styre efter de råd og vejledninger, der bl.a. er indhentet via workshops med ressourcepersoner fra Roskilde Festival Experience, der i foråret med baggrund i analyser af de udfordringer, fonden står med, har anbefalet en række skridt, som fonden dog endnu ikke har forholdt sig til. Roskilde Festival Experience har anbefalet at fonden forfølger tre konkrete indsatser; ansættelse af daglig leder, møde med eksterne for engagement og ejerskab og formulering af en projektplan for eventpladsens udvikling.

Administrationen kan i princippet anbefale et uændret samarbejde, hvis det sikres, at Fredbogård Fonden og Græsted Veterantræfforeningen fastholder et aktivt engagement i udviklingen og driften af eventpladsen, og at Græsted Veterantræfforeningen medvirker til at sikre økonomisk stabilitet for Fredbogård Fondens udviking for de kommende 2 til 3 år.

2. Gribskov Kommune overtager udviklings- og driftsopgaver relateret til eventpladsen

I forbindelse med det planlagte formandsskifte i Fredbogård Fondens bestyrelse kan administrationen konstatere, at der er sket et skifte i fokus og retning for Fredbogård Fondens indsats. Fonden synes mere og mere at orientere sig om udviklingen på og omkring Fredbogård, og dette vurderer administrationen kan medvirke til til at bremse Gribskov Kommunes forventninger til udviklingen af eventpladsen. Senest er det nye engagementet omkring Fredbogård kommet til udtryk i fondsbestyrelsens ansøgning til Realdania, om støtte til projekt “Det ny Fredbogård – en verden af nye gode oplevelser for hele familien”. En ansøgning, der hviler på et socialøkonomisk fundament, men som også fokuserer på oplevelsesøkonomi og med et kultur- og naturbåret aftryk. En udvikling omkring Fredbogård, som administrationen i øvrigt vurderer at Græsted Veterantræfforeningen støtter aktivt op omkring.

Ansøgningen er båret af den socialøkonomiske vinkling, men er også et udtryk for Fredbogård Fondens erkendelse af at Fredbogård, som bygningskompleks, står over for seriøse vedligeholdelses- og genopretningsarbejder, hvis bygningerne skal sikres en fornuftig anvendelse i fremtiden.

Realdania har givet afslag på ansøgningen, men dog med opfordring om at Fredbogård Fonden kan søge igen. En af manglerne i ansøgningen var en tydelig tilkendegivelse af partnerskaber, i dette tilfælde Naturstyrelsen Nordsjælland og Gribskov Kommune. Realdania har dog positivt opfordret Fredbogård Fonden til at ansøge om undersøgelsesmidler med henblik på at sikre en mere fyldestgørende ansøgning, som Realdania ikke er afvisende for at genbesøge. Administrationen vurderer, at dette er Fredbogård Fondens næste skridt.

Administrationen vurderer med baggrund i denne synlige interesseglidning, at en mulig samarbejdsvej er at Fredbogård Fondens fundats tilrettes, således at fondens virke alene er afgrænset til almennyttige, almenvelgørende og kulturelle initiativer med udgangspunkt i landbrugsejendommen Fredbogård, og at Gribskov Kommune overtager ansvaret for drift og udvikling af eventpladsen, såfremt kommunen fortsat ønsker at udvikle rammerne for en professionel eventplads ved Græsted.

Hvis Gribskov Kommune påtager sig opgaven med at drifte og udvikle eventpladsen kan dette ske med udgangspunkt i hele eventpladsen eller et reduceret areal, f.eks. arealet mellem lokalbanen og Holtvej. Restarealet mellem Holtvej og Søborg Kanal kan herefter overvejes frasolgt, helt eller delvist, afhængigt af kommunens strategi for eventpladsens udvikling. 

Administrationen anbefaler i dette tilfælde, at Gribskov Kommune stiller krav om ændring af Fredbogård Fondens fundats, således at fonden alene virker for almennyttige interesser i relation til ejendommen Fredbogård. Administrationen anbefaler, at der ses på eventpladsarealet i denne sammenhæng.

3. Fredbogård Fonden opløses og aktiver realiseres

Det vurderes umiddelbart, at Fredbogård Fondens midler ikke står i rimeligt forhold til formålet med fondens virke. Fonden har ikke udviklet eventpladsen tilstrækkeligt til brug for udlejning til arrangementer og events, der sikrer tilstrækkelig likviditet og soliditet. Og administrationen er i tvivl om Græsted Veterantræfforeningens vilje til at understøtte fondens praktiske udfordringer og økonomi, som det oprindeligt var hensigten ved fondens stiftelse.

Ved en opløsning vil Fredbogård Fondens hensættelser blive beskattet som en følge af manglende udbetalinger.

Fredbogård Fondens aktiver, herunder landbrugsejendommen Fredbogård vil endvidere realiseres ved opløsning gennem et tvangssalg. Det er administrationens forventning, at Fredbogård, som ejendom, som minimum kan indbringe værdier svarende til den udestående gæld i ejendommen, inklusive det af Gribskov Kommune garanterede lån i Kommunekredit.

Samlet set er det dog usikkert, om fonden ved opløsning vil have en positiv eller negativ formue, En mulig formue vil ved likvidation skulle uddeles i overensstemmelse med opløsningsbestemmelserne i fondens fundats, og således tilfalde almennyttige, almenvelgørende og kulturelle initiativer i Gribskov Kommune.

Ved tvangssalg af Fredbogård stilles Græsted Veterantræfforeningen i et dilemma. Frem til nu har foreningen været fysisk etableret i en del af Fredbogårds bygninger. Ved salg skal foreningen derfor finde nye, egnede lokaler. Alternativt kan foreningen forsøge at erhverve Fredbogård i forbindelse med tvangssalget, hvilket administrationen dog vurderer som urealistisk med baggrund i foreningens økonomi.

Gribskov Kommune har ved opløsning af fonden alene tilbage at afgøre, hvad der skal ske med det kommunalt erhvervede landbrugsareal (eventpladsen).

Administrationen kan med baggrund i ovenstående ikke anbefale en udvikling, der tvinger Fredbogård Fonden i likvidation.

Samlet anbefaling

Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune meddeler Fredbogård Fonden, at kommunen midlertidigt ønsker at forlænge den eksisterende samarbejds- og lejeaftale med 6 måneder med udløb 30. juni 2020, og at administrationen i denne periode arbejder videre med alternative modeller for samarbejde om drift og udvikling af eventpladsen og Fredbogård til fremlæggelse for Byråd og Fredbogård Fonden, og således at Byrådet og Fredbogård Fonden træffer beslutning om det fremtidige samarbejde senest i løbet af 2. kvartal 2020.

Faktatekst: Gribskov Kommune.

Leave a Reply